TIJELO SKRBNIŠTVA – CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Centar za socijalni rad postoji u općinama

Centar za socijalni rad:

  • postupa po zahtjevu suda: da pruži pomoć u pribavljanju potrebnih dokaza, da iznese svoje mišljenje o opravdanosti tražene mjere zaštite (čl. 286 Obiteljskog zakona), o povjeravanju djece jednom od roditelja i sl.
  • u postupku razvoda braka, može imati medijatorsku ulogu
  • može podnijeti: tužbu za zaštitu od nasilja u obitelji (čl. 284 st. 2 PZ), tužbu za izdržavanje maloljetnog djeteta (čl. 278 st. 3. PZ), tužbu radi izmjene odluke o čuvanju i odgoju djeteta
  • rješava po zahtjevu za pomoć u saniranju poremećenih obiteljskih odnosa i tad ima savjetodavnu ulogu. Potrebno je da jedan ili oba bračna druga, koji ne žele da se razvedu, podnesu zahtjev centru za pomoć u rješavanju poremećenih obiteljskih odnosa.
  • vodi evidenciju i dokumentaciju o žrtavama nasilja i o nasilnicima protiv kojih je određena mjera zaštite (sud je dužan da Centru dostavi presudu)
  • donosi plan zaštite djeteta u svim segmentima
  • postupa po nalozima suda
  • vrši preventivni i korektivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava (čl. 79, čl. 80 PZ). U obavljanju korektivnog nadzora, Centar ispravlja roditelje u vršenju roditeljskog prava, upućuje ih u obiteljsko savjetovalište ili ustanovu za medijaciju, te u svezi s tim donosi odluke, ali također može pokrenuti i sudske postupke oduzimanja roditeljskog prava, i sl.)
  • donosi odluke u svezi sa zasnivanjem skrbništva, hraniteljstva, usvojenja.

Centar prvenstveno vodi računa o interesima djece

Kada postoji nasilje u obitelji, medijacija (posredovanje u sporu), kao i obiteljska ili partnerska terapija, nisu odgovarajući postupci.

Ne morate prihvatiti ponudu za medijaciju.

Kada dajete izjavu tijelu koje predlaže medijaciju, naglasite da ne prihvaćate prijedlog zbog postojanja nasilja.

Zapamtite

Postupke vodi i odluke donosi sud u svezi s izdržavanjem djece, povjeravanjem djece, vršenjem roditeljskog prava, uređenjem načina održavanja osobnih odnosa (viđanja) djeteta s roditeljem, oduzimanjem roditeljskog prava, zaštitnih mjera u svezi s nasiljem u obitelji i dr.

Uloga Centra za socijalni rad u donošenju mjere zaštite od nasilja

Ukoliko ste vi pokrenuli postupak u sudu, radi donošenja mjera zaštite od nasilja u obitelji, sud će od centra tražiti: da pribavi potrebne podatke u svezi s nasiljem koje se dešava, i da dâ svoje mišljenje u svezi s traženom zaštitnom mjerom (članak 286 Obiteljskog zakona). To podrazumijeva da će Centar pozvati vas i osobu koja je izvršila nasilje, obavit će razgovor, te poduzeti potrebne dijagnostičke, terenske i druge radnje. Recite sve kako se desilo (odgovorite na pitanja: tko je uradio, kada, gdje, kako, čim, s kim, tko je vidio, navedite posljedice i sl.). Ako se nasilje dešavalo i ranije obvezno im to recite. Ukoliko imate liječnička uvjerenja o evidenciji povrijeda, dajte im preslike. Ako je nasilnik kažnjavan (odlukama suda ili prekršajno) recite im sve što znate o tome. Bilo bi dobro da se prije razgovora, konzultirate sa svojim psihoterapeutom, ili drugom osobom u koju imate povjerenja.

Centar za socijalni rad ili drugo tijelo postupa po zahtjevu suda i pruža pomoć u pribavljanju potrebnih dokaza, i iznosi svoje mišljenje o traženim pitanjima i o opravdanosti tražene mjere zaštite.

Ako je centru poznato da je povrijeđeno neko dječje pravo, centar je dužan pokrenuti sudske postupke kako bi se zaštitili interesi djeteta (npr. tužbu za izdržavanje, tužbu za povjeravanje maloljetnog djeteta, vršenje roditeljskog prava, tužbu za uređenje načina održavanja osobnih odnosa djeteta s roditeljem u svezi s donošenjem zaštitnih mjera od nasija u obitelji, oduzimanjem roditeljskog prava i sl.)