• Ustav Republike Srbije (,,Sl. glasnik RS”, br. 98/06), garantira ravnopravnost žena i muškaraca i razvija politiku jednakih mogućnosti (čl. 15.), zabranjuje izravnu i neizravnu diskriminaciju na bilo kojoj osnovi (čl. 21. st. 3.), garantira pravo na jednaku sudsku zaštitu (čl. 21.), pravnu pomoć (čl. 67.), pravo na rehabilitaciju i naknadu materijalne ili nematerijalne štete prouzrokovane nezakonitim ili nepravilnim radom državnih ili drugih tijela (čl. 35.), pravnu zaštitu svih temeljnih ljudskih prava svim građanima i građankama bez diskriminacije, uključujući i obraćanje međunarodnim institucijama s ciljem zaštite garantiranih prava (čl. 22. st 2.);

  • Kazneni zakonik (,,Sl. glasnik RS”, 85/2005, 88/2005 – ispr. i 107/2005 – ispr.), nasilje u obitelji definira kao kazneno djelo (čl. 194.) za koje je predviđena novčana kazna ili zatvor do jedne godine, odnosno kazna zatvora od tri mjeseca do tri godine u slučaju težih oblika ovog kaznenog djela; nepoštivanje izrečenih mjera zaštite od nasilja u obitelji, predviđenih Obiteljskim zakonom, sankcionira se novčanom kaznom ili zatvorom do tri mjeseca; silovanje u braku također je sankcionirano kao kazneno djelo (čl. 178.)

  • Zakonik o kaznenom postupku (,,Sl. list SRJ”, br. 70/2001 i 68/2002, ,,Sl. glasnik RS”, br. 58/2004, 85/2005 i 49/2007), garantira posebnu zaštitu žrtava, oštećenih i svjedoka tijekom kaznenog postupka, posebno maloljetnih osoba (čl. 101., 102., 109. i 292)

  • Obiteljski zakon (,,Sl. glasnik RS”, br. 18/2005), definira nasilje u obitelji kao „ponašanje kojim jedan član obitelji ugrožava tjelesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana obitelji” (čl. 197.), predviđa mjere zaštite koje je sud ovlašten donijeti u posebnom postupku (čl. 198.), kao i specijalizirana sudska vijeća (čl. 203.)

  • Zakon o javnom redu i miru (,,Sl. glasnik RS”, br. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05), primjenjuje se u prekršajnom postupku u slučajevima nasilja u obitelji (čl. 6. st. 1., 2. i 3.)

  • Zakon o maloljetnim učiniteljima kaznenih djela i kaznenopravnoj zaštiti maloljetnih osoba (,,Sl. glasnik RS”, br. 85/2005), sadrži posebne odredbe o zaštiti maloljetnih osoba koje se u kaznenom postupku pojavljuju u svojstvu oštećenika

  • Zakon o programu zaštite sudionika u kaznenom postupku (,,Sl. glasnik RS”, br. 85/2005), predviđa mjere za zaštitu života, zdravlja, tjelesnog integriteta, slobode i imovine sudionika u kaznenom postupku, odnosno zaštićene osobe

  • Zakon o izvršenju kaznenih sankcija (,,Sl. glasnik RS”, br. 85/2005)

  • Zakon o policiji (,,Sl. glasnik RS”, br. 101/2005)

  • • Zakon o oružju i municiji (,,Sl. glasnik RS”, br. 9/92, 55/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/2003, 101/2005 – dr. zakon i 85/2005 – dr. zakon), onemogućava izdavanje odobrenja za nabavljanje vatrenog oružja osobi osuđivanoj za kaznena djela silovanja i nasilničkog ponašanja i protiv kojeg se vodi kazneni postupak (čl. 8.).