• Opća deklaracija UN o ljudskim pravima (1946)

  • Konvencija UN o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) (U.N. Doc. A/34/46) i Opća preporuka br. 19 Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena (U.N.Doc. A/47/38) 1992 – zahtijevaju poduzimanje svih neophodnih mjera radi eliminiranja diskriminacije prema ženama i suzbijanja nasilja u obitelji, uključujući usvajanje specifične legislative o nasilju u obitelji, kaznene sankcije za počinitelje nasilja, građanske pravne lijekove, preventivne i zaštitne mjere

  • Deklaracija UN protiv nasilja nad ženama (A/Res/48/104) 1993 – konkretizira akcije koje bi država trebala poduzimati radi eliminiranja nasilja u obitelji: odgovarajuće kazneno zakonodavstvo, razvijanje nacionalnih planova akcije, osiguravanje usluga i resursa za žene žrtve nasilja, obuka i rodna senzibiliziranost javnih službenika, te osiguravanje resursa iz vladinog proračuna radi borbe protiv nasilja u obitelji

  • Rezolucija Komisije UN za ljudska prava 2003/45, Eliminiranja nasilja nad ženama (E/CN.4/2003/L.11/Add.4) – vlade imaju „afirmativnu obvezu unapređivati i štititi ljudska prava žena i djevojčica i moraju s dužnom prilježnošću spriječavati, istraživati i kažnjavati sve akte nasilja nad ženama i djevojčicama“

  • Konvencija UN o pravima djeteta (1989) – ističe da su države obvezne poduzimati „sve odgovarajuće zakonodavne, upravne, socijalne i obrazovne mjere radi zaštite djeteta od svih oblika tjelesnog i mentalnog nasilja”

  • Pekinška deklaracija i Platforma za akciju A/CONf.177/20, chap. I (1995) – u području nasilja u obitelji kao prioritetno pitanje preporučeno je preispitivanje i revizija zakonodavstva i poduzimanje drugih potrebnih mjera, uz formiranje odgovarajućih mehanizama kako bi se osiguralo da sve žene uživaju zaštitu od nasilja u obitelji, koje treba da se tretira kao kazneno djelo kažnjivo zakonom (t. 124-126)

  • Preporuka 1450 (2000) Parlamentarne skupštine Vijeća Europe o nasilju nad ženama u Europi – preporučuje stvaranje europskog programa za borbu protiv nasilja u obitelji

  • Preporuka 1582 (2002) Parlamentarne skupštine Vijeća Europe – potiče države članice „da priznaju da imaju obvezu spriječavati, istraživati i kažnjavati akta nasilja u obitelji i da osiguraju zaštitu žrtvama”

  • Preporuka 2002 (5) Komiteta ministara Vijeća Europe o zaštiti žena od nasilja – defnira nasilje u obitelji kao „… nasilje koje se događa u obitelji ili kućanstvu, uključujući, između ostalog, tjelesnu i psihičku agresiju, emocionalno i psihičko zlostavljanje, silovanje i seksualno zlostavljanje, incest, silovanje supružnika, stalnih ili povremenih partnera i izvanbračnih supružnika, kaznena djela učinjena u ime časti, obrezivanje genitalija i spolnih organa i druge tradicionalne prakse štetne za žene, kao što su prinudne udaje“ (čl. 1a)

  • Preporuka 1681 (2004) Parlamentarne skupštine Vijeća Europe „Kampanja za borbu protiv nasilja nad ženama u Europi” – „Akutna priroda ovog problema mora primorati države članice Vijeća Europe da posmatraju nasilje u obitelji kao nacionalni politički prioritet i da se bave njime u širem političkom okviru, uz sudjelovanje vlade, parlamenta i civilnog društva. Države članice imaju obvezu pod međunarodnim pravom djelovati s dužnom prilježnošću radi poduzimanja efektivnih koraka za okončanje nasilja nad ženama, uključujući nasilje u obitelji, i zaštitu žrtava. Ako ne žele da se smatraju odgovornim, države moraju poduzimati učinkovite mjere spriječavanja i kažnjavanja takvih radnji od strane privatnih osoba i da štite žrtve” (čl. 2).

  • Konvencija Vijeća Europe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji je najsveobuhvatniji međunarodni ugovor u ovom području i predstavlja prvi i jedini regionalni (europski) pravno obvezujući instrument u području nasilja nad ženama. Konvencija se odnosi na sve vidove nasilja nad ženama, uključujući i nasilje u obitelji, koje nesrazmjerno pogađa žene. Temeljni cilj Konvencije je zaštita žena od svih vidova nasilja i sprječavanje, procesuiranje i eliminiranje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Osim toga ciljevi Konvencije obuhvaćaju izradu sveobuvatnog okvira, politika i mjera zaštite i pomoći svim žrtvama nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, kao i suzbijanje svih oblika diskriminacije žena i promoviranje suštinske jednakosti između žena i muškaraca. Republika Srbija ratificirala je Konvenciju 21.11. 2013. godine