U okviru projekta Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji, u Sremskoj Mitrovici održan je sastanak radi razvijanja lokalnog sporazuma o postupanju i saranji institucija u situacijama nasilja prema ženama u porodici i partnerskim odnosima.

Pored predstavnica Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Autonomnog ženskog centra, sastanku su prisustvovali/e predstavnici/e Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, Prekršajnog suda, Osnovnog suda u Zrenjaninu, Policijske uprave Zrenjanin, psiholog Opšte bolnice u Zrenjaninu, psihološkinja Doma zdravlja u Zrenjaninu, predstavnice osnovnih i srednjih škola, predstavnica predškolske ustanove, kao i samo jedna predstavnica CSR-a (iz Sigurne kuće).

U daljem toku sastanka predstavljeni su Opšti protokol o postupanju i saradnji u situacijama nasilja prema ženama u porodici i partnerskim odnosima, kao i tri posebna protokola koji regulišu postupanje Policije, zdravstvenih radnika, CSR-a i vaspitnoobrazovnih ustanova.

Učesnice/i su istakli da je na inicijativu Zaštitnika gradjana potpisan sporazum o saradnji u lokalnoj zajednici 2007 godine, ali se taj sporazum ne primenjuje, odnosno nije zaživeo u lokalnoj zajednici. Predstavnici škola su takodje istakli da je na nivou škola potpisan Protokol o medjusobnoj saradnji, kao i Memorandum o saradnji.

Tokom diskusije sudija Osnovnog suda u Zrenjaninu je istakla izuzetnu dobru saradnju sa Tužilaštvom, koje je najaktivnije u podnošenju zahteva parničnom sudu za izricenje mera zaštite od nasilja u porodici. Prijave sa potrebnom dokumentacijom i dokazima za taj postupak su kompletirane od strane Tužilaštva, tako da sud može veoma brzo i efikasno da izriče mere zaštite od nasilja počiniocima. Takodje je istakla da Centar za socijalni rad veoma retko pokreće te postupke po službenoj dužnosti, odnosno da ne koristi svoja zakonska ovlašćenja. I pored dobre saradnje sa CSR- om, Organ starateljstva veoma retko pokreće postuoke pred sudom (parnične i krivične) protiv počinioca nasilja u porodici.

Zamenik javnog tužioca je istakao da u okviru zakonske regulative postoji dovoljno prostora za sankcionisanje počinioca nasilja u porodici, medjutim i dalje je najveći problem u inertnosti institucija, nepreduzmanju mera i pokretetanja postupaka iz nadležnosti institucija, izbegavanje vodjenja postupaka po službenoj dužnosti.

Predstavnice škola su istakle da postupaju u skladu sa Protokolom o zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja i da su motivisani da unapredjuju saradnju sa svim institucijama koje se bave nasiljem u porodici na lokalnom nivou.

Prisutni predstavnici institucija su pokazali visoku senzibilsanost i razumevanje fenomena nasilja u porodici, prema ženama i deci. Naročito visok stepen motivisanosti za razvoj medjuinstitucionalne saradnje, kao i razumevanjeovog fenomena, pokazali su predstavnici/e pravosudja- Osnovnog, Prekršajnog suda i Tužilaštva.

Učesnici su takodje zamoljeni da svako ispred svoje institucije za sledeći sastanak pripremi pisani tekst u kome će navesti kako i na koji način će se institucije medjusobno obaveštavati i saradjivati (konkretni koraci saradnje) na rešavanju prijavljenih slučajeva nasilja.