U Zrenjaninu je održan konsultativni sastanak sa predstavnicima/ama centra za socijalni rad, tužilaštva, suda, obrazovnih i zdravstvenih institucija radi izrade lokalnog protokola o postupanju ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima.

U skladu sa odredbama Opšteg i Posebnih protokola o postupanju ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima, koji je usvojila Vlada Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova organizuje konsultativne sastanke čiji je cilj da se da se pruži podrška institucijama za unapredjenje i punu implementaciju zakonskog i strateškog okvira koji se odnosi na nasilje u partnerskim odnosima.

Opštim protokolom o postupanju ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima preporučuje se ustanovama i drugim organizacijama da detaljnije razrade sopstveno postupanje radi bolje zaštite žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima i podstiče se sklapanje sporazuma o saradnji na lokalnom nivou izmedju ustanova i drugih organizacija čija je saradnja neophodna za efikasno ostvarivanje i sprovodjenje zaštite žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima.

Zrenjanin je jedan od gradova koji je u okviru inicijative mreže Život bez nasilja još 2005. godine usvojio protokol o saradnji institucija u slučajevima nasilja nad ženama i razvio dobre prakse kada je u pitanju zaštita žrtava od nasilja u porodici. U narednom periodu revidiraće se lokalni protokol kako bi bio usklađen sa Opštim protokolom.

Cilj konsultativnih sastanaka je da se operacionalizuje saradnja svih službi u zajednici, da se pruži podrška za implementaciju Opšteg i posebnih protokola, kao i da se u skladu sa potrebama i mogućnostima zajednice, organizacija i profesionalaca zajednički iznalaze i unapredjuju modeli koordiniranih akcija za efikasnu prevenciju i zaštitu od nasilja.