ЗАКОН И НАСИЉЕ

Одређени закони (Кривични, Породични, Закон о јавном реду и миру и др.) штите жртве насиља и кажњавају насилнике, уколико се покрене поступак и докаже кривица насилника.

Кривични законик прописује кривична дела и казне које су запрећене, и по том закону насиље у породици се сматра кривичним делом – чл. 194, а насилницима се изричу казне по окончању судског поступка.

Кривични законик у чл. 112 тачка 28 прописује круг лица који се сматрају члановима породице и који уживају заштиту по основу овог члана:

  • супружници, њихова деца, преци супружника у правој линији крвног сродства, ванбрачни партнери и њихова деца, усвојилац и усвојеник, хранилац и храњеник
  • браћа и сестре, њихови супружници и деца, бивши супружници и њихова деца и родитељи бивших супружника, ако живе у заједничком домаћинству
  • лица која имају заједничко дете или је дете на путу да буде рођено, иако никада нису живела у истом породичном домаћинству.

Лица која не потпадају под законску категорију чланова породице, уживају заштиту по основу других одредаба Кривичног законика (тешка и лака телесна повреда, насилничко понашање, угрожавање сигурности и сл.).

Нека дела су опаснија и последице су теже од других. Од тога зависи и поступак пред судом (ако насилник виче и свађа се, то се, обично од стране полиције, најчешће третира као ремећење мира комшија и он чини прекршај, али ако вам члан породице прети или својим понашањем вам угрожава спокојство – то се третира као насиље у породици или ако вам нанесе модрице, опекотине, огреботине то се третира као лака телесна повреда или ако насилник поломи прст или руку жене онда је то кривично дело тешка телесна повреда).

Породични закон уређује брак и односе у браку и ванбрачној заједници, усвојење, хранитељство, старатељство, издржавање, имовинске односе у породици, заштиту од насиља у породици и примењује се када, на пример желите да се разведете, да добијете издржавање, да се утврди ваш допринос у стицању имовине у брачној или ванбрачној заједници, или да се против насилника изрекну мере заштите од насиља. Поступак се спроводи у суду.

Поступак у вези са доношењем мера против насиља у породици се одвија по хитном поступку. Мере заштите од насиља у породици које се могу изрећи су: исељење насилника из породичног стана или куће, усељење жртве у породични стан или кућу, забрана приближавања, забрана приступа у простор око места становања или рада. Мере се изричу највише на годину дана уз могућност продужавања, а могуће је да суд истовремено изрекне више мера.

Породични закон прописује круг лица се сматрају члановима породице и којима ће заштита бити пружена по овом закону:

  • супружници или бивши супружници
  • деца, родитељи и остали крвни сродници, те лица у тазбинском или адоптивном сродству, односно лица која везује хранитељство
  • лица која живе или су живела у истом породичном домаћинству
  • ванбрачни партнери или бивши ванбрачни партнери
  • лица која су међусобно била или су још увек у емотивној или сексуалној вези, односно која имају заједничко дете или је дете на путу да буде рођено, иако никада нису живела у истом породичном домаћинству
  • Поступци ради доношења мера заштите од насиља у породици, утврђивања вашег доприноса на имовини стеченој у браку и издржавања…, могу се покренути и за време трајања брака тј. нису везани за подношење тужбе за развод брака.

Извршни поступак регулише начин извршења судских одлука или поравнања (нпр. извршење досуђеног издржавања, враћања детета, и сл.).