УЛОГА СУДА

Суд је државни орган који се налази између најмање две стране у спору, те у одређеном поступку, оцењујући чињенице, доказе и сл. доноси одлуку (пресуду, решење и сл.).

Судски поступци воде се у општинским, окружним судовима и у Врховном суду Србије, односно у основним, вишим и апелационим судовима почевши од 1.1.2010.г.

Грађански поступци у вези са: одређивањем мера заштите од насиља у породици, развода брака, поверавања деце, утврђивања брачне тековине, воде се у општинском/основном суду у месту где тужени има пребивалиште. У случају развода брака надлежан је суд места где су брачни другови имали задње заједничко пребивалиште или где тужени има пребивалиште, а у поступку за промену одлуке о висини издржавања, у месту где издржавано лице има пребивалиште или где тужени има пребивалиште.

Кривични поступци се воде пред општинским/основним судовима места где је дело извршено.

У окружним/вишим судовима се воде кривични поступци за одређена, тешка кривична дела (силовање, убиство, разбојништво) када је запрећена казна затвора преко 10 год., према месту где је дело извршено.

Уколико поднесете приватну тужбу или оптужни предлог суду који није надлежан, тај суд ће, по службеној дужности, доставити вашу тужбу или оптужни предлог надлежном суду.

Жалбу на одлуку општинског/основног суда решава окружни/виши суд, а жалбу на одлуку окружног/вишег суда решава Врховни суд Србије/Апелациони суд који решава и по ревизији.