ОРГАН СТАРАТЕЉСТВА – ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Центар за социјални рад постоји у општинама

Центар за социјални рад:

  • поступа по захтеву суда: да пружи помоћ у прибављању потребних доказа, да изнесе своје мишљење о оправданости тражене мере заштите (чл. 286 Породичног закона), о поверавању деце једном од родитеља и сл.
  • у поступку развода брака, може имати медијаторску улогу
  • може поднети: тужбу за заштиту од насиља у породици (чл. 284 ст. 2 ПЗ), тужбу за издржавање малолетног детета (чл. 278 ст. 3. ПЗ), тужбу ради измене одлуке о чувању и васпитању детета
  • решава по захтеву за помоћ у санирању поремећених породичних односа и тад има саветодавну улогу. Потребно је да један или оба брачна друга, који не желе да се разведу, поднесу захтев центру за помоћ у решавању поремећених породичних односа.
  • води евиденцију и документацију о жртавама насиља и о насилницима против којих је одређена мера заштите (суд је дужан да Центру достави пресуду)
  • доноси план заштите детета у свим сегментима
  • поступа по налозима суда
  • врши превентивни и корективни надзор над вршењем родитељског права (чл. 79, чл. 80 ПЗ). У обављању корективног надзора, Центар исправља родитеље у вршењу родитељског права, упућује их у породично саветовалиште или установу за медијацију, те у вези са тим доноси одлуке, али такође може покренути и судске поступке одузимања родитељског права, и сл.)
  • доноси одлуке у вези са заснивањем старатељства, хранитељства, усвојења.

Центар првенствено води рачуна о интересима деце

Када постоји насиље у породици, медијација (посредовање у спору), као и породична или партнерска терапија, нису одговарајући поступци.

Не морате да прихватите понуду за медијацију.

Када дајете изјаву органу који предлаже медијацију, нагласите да не прихватате предлог због постојања насиља.

Запамтите

Поступке води и одлуке доноси суд у вези са издржавањем деце, поверавањем деце, вршењем родитељског права, уређењем начина одржавања личних односа (виђања) детета са родитељем, одузимањем родитељског права, заштитних мера у вези са насиљем у породици и др.

Улога Центра за социјални рад у доношењу мере заштите од насиља

Уколико сте ви покренули поступак у суду, ради доношења мера заштите од насиља у породици, суд ће од центра тражити: да прибави потребне податке у вези са насиљем које се дешава, и да дâ своје мишљење у вези са траженом заштитном мером (члан 286 Породичног закона). То подразумева да ће Центар позвати вас и лице које је извршило насиље, обавиће разговор, те предузети потребне дијагностичке, теренске и друге радње. Реците све како се десило (одговорите на питања: ко је урадио, када, где, како, чим, с ким, ко је видео, наведите последице и сл.). Ако се насиље дешавало и раније обавезно им то реците. Уколико имате лекарска уверења о евиденцији повреда, дајте им фотокопије. Ако је насилник кажњаван (одлукама суда или прекршајно) реците им све што знате о томе. Било би добро да се пре разговора, консултујете са својим психотерапеутом, или другим лицем у кога имате поверења.

Центар за социјални рад или други орган поступа по захтеву суда и пружа помоћ у прибављању потребних доказа, и износи своје мишљење о траженим питањима и о оправданости тражене мере заштите.

Ако је центру познато да је повређено неко дечје право, центар је дужан да покрене судске поступке како би се заштитили интереси детета (нпр. тужбу за издржавање, тужбу за поверавање малолетног детета, вршење родитељског права, тужбу за уређење начина одржавања личних односа детета са родитељем у вези са доношењем заштитних мера од насија у породици, одузимањем родитељског права и сл.)