• Устав Републике Србије (,,Сл. гласник РС”, бр. 98/06), јемчи равноправност жена и мушкараца и развија политику једнаких могућности (чл. 15.), забрањује непосредну и посредну дискриминацију на било којој основи (чл. 21. ст. 3.), гарантује право на једнаку судску заштиту (чл. 21.), правну помоћ (чл. 67.), право на рехабилитацију и накнаду материјалне или нематеријалне штете проузроковане незаконитим или неправилним радом државних или других органа (чл. 35.), правну заштиту свих основних људских права свим грађанима и грађанкама без дискриминације, укључујући и обраћање међународним институцијама с циљем заштите зајемчених права (чл. 22. ст 2.)

  • Кривични законик (,,Сл. гласник РС”, 85/2005, 88/2005 – испр. и 107/2005 – испр.), насиље у породици дефинише као кривично дело (чл. 194.) за које је предвиђена новчана казна или затвор до једне године, односно казна затвора од три месеца до три године у случају тежих облика овог кривичног дела; непоштовање изречених мера заштите од насиља у породици, предвиђених Породичним законом, санкционише се новчаном казном или затвором до три месеца; силовање у браку такође је санкционисано као кривично дело (чл. 178.)

  • Законик о кривичном поступку (,,Сл. лист СРЈ”, бр. 70/2001 и 68/2002, ,,Сл. гласник РС”, бр. 58/2004, 85/2005 и 49/2007), гарантује посебну заштиту жртава, оштећених и сведока током кривичног поступка, посебно малолетних лица (чл. 101., 102., 109. и 292)

  • Породични закон (,,Сл. гласник РС”, бр. 18/2005), дефинише насиље у породици као „понашање којим један члан породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље или спокојство другог члана породице” (чл. 197.), предвиђа мере заштите које је суд овлашћен да донесе у посебном поступку (чл. 198.), као и специјализована судска већа (чл. 203.)

  • Закон о јавном реду и миру (,,Сл. гласник РС”, бр. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05), примењује се у прекршајном поступку у случајевима насиља у породици (чл. 6. ст. 1., 2. и 3.)

  • Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица (,,Сл. гласник РС”, бр. 85/2005), садржи посебне одредбе о заштити малолетних лица која се у кривичном поступку појављују у својству оштећених

  • Закон о програму заштите учесника у кривичном поступку (,,Сл. гласник РС”, бр. 85/2005), предвиђа мере за заштиту живота, здравља, физичког интегритета, слободе и имовине учесника у кривичном поступку, односно заштићеног лица

  • Закон о извршењу кривичних санкција (,,Сл. гласник РС”, бр. 85/2005)

  • Закон о полицији (,,Сл. гласник РС”, бр. 101/2005)

  • Закон о оружју и муницији (,,Сл. гласник РС”, бр. 9/92, 55/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/2003, 101/2005 – др. закон и 85/2005 – др. закон), онемогућава издавање одобрења за набављање ватреног оружја лицу осуђиваном за кривична дела силовања и насилничког понашања и против којег се води кривични поступак (чл. 8.).