СИГУРНА КУЋА

Сигурне женске куће су прихватилишта намењена свим женама и њиховој деци који су угрожени физичким, сексуалним, психичким и економским насиљем у породици. Сигурне женске куће су видови привременог смештаја са циљем да се женама и деци пружи заштита и подршка у изласку из насиља. Сигурне куће се налазе на тајним локацијама, како би се корисницама осигурала пуна безбедност. У Војводини постоје три сигурне куће – у Новом Саду, Сомбору и Зрењанину. Ове сигурне куће намењене су и женама које живе у другим срединама. Боравак у сигурној кући је бесплатан за кориснице, а трошкове њиховог боравка сносе локалне општинске управе.

Сигурна женска кућа има функцију да заштити жену и обезбеди измештање из окружења у којем је постојало насиље. Циљ је да се жени омогући да се врати уобичајеном начину живота у заједници и да јој се пружи могућности да организује живот без насиља. Жена се на тај начин охрабрује да се постепено поново укључује у заједницу.

Како до Сигурне куће?

У случају тренутног насиља, у сигурним женским кућама жене и деца се ургентно смештају. У таквој ситуацији није неопходно приложити документацију која је обавезна за пријем. Уколико постоји потреба за хитним пријемом жена и деце у Сигурну женску кућу, врши се ургентни смештај, те у таквој ситуацији није неопходно приложити документацију која је обавезна за пријем.

У случају да се не ради о ургентном смештању жене, у прихватилиште Сигурне женске куће потенцијалне кориснице долазе по утврђеној процедури. Ова процедура подразумева остваривање контаката са женом ван Сигурне куће, а стручним тим Центра за социјални рад на основу интервјуа са женом врши процену о најадекватнијој врсти помоћи коју је потребно обезбедити да би се пружила подршка за излазак из насиља.

У прихватној станици корисницама се обезбеђује краткотрајни прихват и збрињавање до утврђивања одговарајућег облика заштите, а најдуже до десет дана. У прихватлилишту Сигурне женске куће женама и деци је омогућен боравак најдуже до шест месеци, а током тог боравка жене и деца се упознају са другим члановима куће, животним простором и окружењем. У атмосфери сигурности, прихватања и подршке пружа им се могућност да се опусте, одморе, окрепе, добију пажњу и ургентну помоћ која им је потребна (медицинска, психолошка и друга врста помоћи). У овој фази, која може да траје кратко, жена и дете имају право на негу, и право да им се не постављају питања која се односе на самостално решавање сложених проблема. Постепено се упознају са потребама и захтевима организовања свакодневног живота. Такође се детаљније упознају са врстом и начином пружања стручне помоћи, која се организује у оквиру Сигурне женске куће и коју могу да користе кроз индивидуални и групни рад, различите креативне радионице или едукације, у зависности од материјално техничких могућности Сигурне куће и личних афинитета, као и помоћ у повезивању са другим институцијама које су од значаја у решавању њихових проблема (суд, правно саветовање, Центар за социјални рад, здравствене установе, школа, полиција и др.). У случају школског детета (уз дозволу мајке) школа се упознаје са актуелном породичном ситуацијом и чињеницом боравка у Сигурној женској кући. Контакти између оца и деце регулишу се преко Општинског суда који доноси решење о оптималном моделу виђења. Током боравка кориснице у прихватилишту периодично се анализирају постигнути резултати и доноси одлука да ли је неопходно продужити боравак.

Критеријуми за пријем

Основни критеријум за пријем жене у Сигурну кућу је постојање физичког, сексуалног, психичког, економског насиља. Критеријуми су такође одређени ситуацијом у којој се жена налази (угроженост од насиља и расположиви ресурси заштите), као и њеним психофизичким стањем.

У прихватилиште и прихватну станицу не могу се примити особе које болују од тежих психијатријских обољења или имају предисторију психијатријских поремећаја, особе зависне од алкохола, дрога и таблета, умерено и теже ментално недовољно развијене особе, као ни особе са поремећајима у понашању које би нарушавале функционисање прихватилишта и прихватне станице.

Текст је написан на основу информација о Сигурној женској кући у Новом Саду.

http://www.csrns.org.rs/sigurnakuca/sekcije