У оквиру пројекта Интегрисани одговор на насиље над женама у Србији, у Сремској Митровици одржан је састанак ради развијања локалног споразума о поступању и сарањи институција у ситуацијама насиља према женама у породици и партнерским односима.

Поред представница Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова и Аутономног женског центра, састанку су присуствовали/е представници/е Основног јавног тужилаштва у Зрењанину, Прекршајног суда, Основног суда у Зрењанину, Полицијске управе Зрењанин, психолог Опште болнице у Зрењанину, психолошкиња Дома здравља у Зрењанину, представнице основних и средњих школа, представница предшколске установе, као и само једна представница ЦСР-а (из Сигурне куће).

У даљем току састанка представљени су Општи протокол о поступању и сарадњи у ситуацијама насиља према женама у породици и партнерским односима, као и три посебна протокола који регулишу поступање Полиције, здравствених радника, ЦСР-а и васпитнообразовних установа.

Учеснице/и су истакли да је на иницијативу Заштитника градјана потписан споразум о сарадњи у локалној заједници 2007. године, али се тај споразум не примењује, односно није заживео у локалној заједници. Представници школа су такође истакли да је на нивоу школа потписан Протокол о међусобној сарадњи, као и Меморандум о сарадњи.

Током дискусије судија Основног суда у Зрењанину је истакла изузетну добру сарадњу са Тужилаштвом, које је најактивније у подношењу захтева парничном суду за изрицење мера заштите од насиља у породици. Пријаве са потребном документацијом и доказима за тај поступак су комплетиране од стране Тужилаштва, тако да суд може веома брзо и ефикасно да изриче мере заштите од насиља починиоцима. Такође је истакла да Центар за социјални рад веома ретко покреће те поступке по службеној дужности, односно да не користи своја законска овлашћења. И поред добре сарадње са ЦСР-ом, Орган старатељства веома ретко покреће поступке пред судом (парничне и кривичне) против починиоца насиља у породици.

Заменик јавног тужиоца је истакао да у оквиру законске регулативе постоји довољно простора за санкционисање починиоца насиља у породици, међутим и даље је највећи проблем у инертности институција, непредузмању мера и покрететања поступака из надлежности институција, избегавање вођења поступака по службеној дужности.

Представнице школа су истакле да поступају у складу са Протоколом о заштити деце од злостављања и занемаривања и да су мотивисани да унапређују сарадњу са свим институцијама које се баве насиљем у породици на локалном нивоу.

Присутни представници институција су показали високу сензибилсаност и разумевање феномена насиља у породици, према женама и деци. Нарочито висок степен мотивисаности за развој међуинституционалне сарадње, као и разумевањеовог феномена, показали су представници/е правосуђа- Основног, Прекршајног суда и Тужилаштва.

Учесници су такође замољени да свако испред своје институције за следећи састанак припреми писани текст у коме ће навести како и на који начин ће се институције међусобно обавештавати и сарађивати (конкретни кораци сарадње) на решавању пријављених случајева насиља.