U okviru projekta Pokrajinskog Sekreterijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova ”Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Vojvodini – faza II”, 15.05.2019. godine u Somboru, u prostorijama Poljoprivredne stručne službe (Edukacioni centar) održana je obuka ”Postupanje profesionalaca/ki u radu sa ženama iz marginalizovanih grupa sa iskustvom nasilja i zaštita žena žrtava specifičnih oblika nasilja”. Obuci je prisustvovalo 17 lica i to iz sektora specijalizovanih službi: Centar za socijalni rad Sombor, Sigurna kuća CSR Sombor, ”Ženska alternativa” Sombor, PU Sombor, Osnovni Sud Sombor, predstavnici/ce MUP-a R. Srbije, predstavnici/ce UKP-a Republičkog MUP-a, zatim predstavnici/ce školstva i zdravstva sa teritorije grada Sombora.

Učesnici/e su aktivno iznosili/e svoja iskustva u vezi sa konkretnim slučajevima sa kojima se sreću, a koji spadaju u kategoriju specifičnih oblika nasilja. Slučajevi prinudnog braka najčešće se povezuju sa romskom zajednicom, međutim, istaknuto je da je taj problem prisutan i u drugim zajednicama koje žive na teritoriji opštine Sombor. Naveden je primer tzv. ”Šogor sela” iz lokalnih zajednica u kojima je prisutna pojava prinudnog braka koja se, u slučaju, smatra tradicionalnim običajem zajednice, a ne izvršenim nasiljem specifičnog oblika. Istaknuto je da je veoma teško podstaknuti ljude iz ovog tipa zajednica da prijavljuju, odnosno prepoznaju ovu pojavu kao izvršavanje nasilja, prema najčešće maloletnim licima, jer su brakovi tog tipa od strane iste zajednice tretirani kao običajno obeležje. Napomenuto je da je veoma osetljivo procenjivanje slučajeva prinudnog braka iz razloga što se u mnogim slučajevima opravdava time da je deo tradicije. Na osnovu diskusije se zaključilo da je neophodno da se kulturološki predznak određene zajednice uzme u obzir sve dok se izražavanjem običaja ne izvršava bilo koji od specifičnih oblika nasilja, kao što je u ovom slučaju prinudni brak.

Kao zaključak se navelo da je dobroj međusektorskoj saradnji neophodno priključiti rad na afirmaciji službi koje rade na prijavljivanju izvršenog nasilja, sa ciljem da se postigne veći procenat u informisanosti građana/ki u vezi sa temom specifičnih oblika nasilja, odnosno u prepoznavanju vrsta izvršenog nasilja prema ženama i devojčicama iz marginalizovanih i ranjivih grupa, koje su žrtve izvršenog nasilja u porodici i partnerskim odnosima.