U okviru projekta Pokrajinskog sekreterijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Vojvodini – faza II”, 20.03.2019. godine u prostorijama Odmarališta Crvenog krsta u Bagremari, u Bačkoj Palanci, održana je obuka “Postupanje profesionalaca/ki u radu sa ženama iz marginalizovanih grupa sa iskustvom nasilja i zaštita žena žrtava specifičnih oblika nasilja. Obuci je prisustvovalo 22 osobe i to iz sektora:
- Osnovnog javnog tužilaštva iz Bačke Palanke,
- Prekršajnog suda Bačka Palanka,
- Policijske stanice (MUP-a Bačka Palanka),
- školskih i jedne predškolske ustanove,
- zdravstvenih ustanova (Dom zdravlja Bačka Palanka),
- Centra za socijalni rad kao i
- predstavnika/ca nevladinog sektora.

Učesnici/ce su aktivno i interaktivno izložili/e koje bi probleme eventualno mogli da imaju u međusektorskoj saradnji, a prilikom reagovanja na sprečavanje izvršavanja nasilja nad ženama i decom iz marginalizovanih i ranjivih grupa. Ustanovilo se da je međusektorska saradnja na veoma visokom nivou u situacijama akutnih ili tekućih slučajeva, preventivi, kao i u planiranju aktivnosti na nedeljnom, odnosno mesečnom nivou. Takođe, istaknuto je da je neophodno, radi specifičnosti svakog od slučajeva, kontinuirano i konsekventno sleđenje zakonske regulative u proceduralnim postupcima specijalizovanih službi prilikom postupanja sa ženama iz marginalizovanih i ranjivih grupa sa iskustvom nasilja (za šta je potvrđeno da se sprovodi i u konkretnim slučajevima daje veoma dobre rezultate). Može se zaključiti da Bačka Palanka radom službi pruža adekvatnu i blagovremenu zaštitu. Potrebno je poraditi na afirmisanju službi koje rade na prijavljivanju izvršenog nasilja, sa ciljem veće informisanosti građana/ki o postojanju istih.