Pokrajinski sekreterijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova sproveo je u okviru projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Vojvodini – faza II” obuku “Postupanje profesionalaca/ki u radu sa ženama iz marginalizovanih gupa I zaštita žena žrtava specifičnih oblika nasilja”, 04. aprila 2019. godine u prostorijama Opštine Bač. Programu obuke prisustvovalo je 15 osoba iz oblasti: zdravstva (Dom zdravlja Bač), Centra za socijalni rad iz Bača, školstva (nekoliko osnovnih škola), sa prisustvom jednog predstavnika iz Opštine Bač kao i predstavnicima/cama nevladinog sektora.

20190404_102557_opt

Zaštita žena i dece iz marginalizovanih i ranjivih grupa prema kojima je izvršeno nasilje, kao i prevencija i suzbijanje nasilja u društvu, prilikom izvršavanja mera društvenih i specijalizovanih službi, kroz interaktivno izlaganje učesnika/ca o konkretnim slučajevima, doprinelo je izgradnji preciznijeg uvida u međusektorsku saradnju na teritoriji opštine Bač. Ustanovilo se da je Centar za socijalni rad, u sprovođenju svojih aktivnosti, obezbedio privremeni smeštaj u vidu stana koji je na raspolaganju CZR, a za smeštaj žrtava u slučajevima hitne potrebe odvajanja žrtve od izvršioca nasilja i to za period dok se žrtva ne premesti u jednu od Sigurnih kuća na teritoriji AP Vojvodina. Ovo je prokomentarisano, od strane trenerica koje vode obuku, kao pozitivna aktivnost u situacijama hitne potrebe odvajanja žrtve iz okruženja u kome trpi nasilje.

Komentari učesnika/ca prilikom diskusije i sugestije išli su u pravcu iznošenja predloga za poboljšanje prevencije, kao i pronalaženja još efikasnijeg modela međusektorske saradnje, za koju je zaključeno da postoji i da je na visokom nivou. Ono na čemu bi trebalo intenzivnije raditi i šta bi trebalo, po mišljenju učesnika/ca, poboljšati i u širem spektru međusektorske saradnje usavršavati, je pronalaženje međusektorskog modela koji će doprineti povećanju poverenja žrtava u institucije i sistem.