Sa ciljem da se različiti akteri/ke u lokalnim zajednicama informišu o projektu „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Vojvodini – faza 2”, kao i da se prenesu iskustva i utisci iz sprovedenih obuka „Postupanje profesionalaca/ki u radu sa ženama iz marginalizovanih grupa sa iskustvom nasilja i zaštita žena žrtava specifičnih oblika nasilja” koje su sprovedene u okviru istog projekta u Subotici, Somboru, Baču, Bačkoj Palanci, Bečeju, Zrenjaninu, Pančevu, Alibunaru, Staroj Pazovi i Sremskoj Mitrovici, u periodu od maja do avgusta 2019. godine održana je serija informativnih sastanaka sa predstavnicima/cama lokalnih NVO i aktivima žena. Sastanci su održani u Baču, Zrenjaninu, Bečeju, Somboru, Subotici, Vladimirovcu (Opština Alibunar), Pančevu, Laćarku (Opština Sremska Mitrovica), Staroj Pazovi i Obrovcu (Opština Bačka Palanka).

IMG_20190513_140916

 

Sadržaj sastanka obuhvatio je teme u vezi sa projektom „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Vojvodini – faza 2”, o rezultatima istraživanja stavova profesionalaca/ki o rodno zasnovanom nasilju i položaju žena iz marginalizovanih grupa, kao i o znanjima i veštinama koje poseduju i primenjuju u sprovođenju institucionalne međusektorske saradnje u radu sa žrtvama iz ranjivih kategorija, sa posebnim osvrtom na one segmente koje bi trebalo da u postupanju sa žrtvama nasilja u porodici i u partnerskim odnosima unaprede, a sa ciljem poboljšanja kvaliteta pružanja zaštite ženama iz marginalizovanih i ranjivih kategorija (žene žrtve nasilja koje žive na selu, Romkinje, žene sa invaliditetom, žene sa HIV-om žene žrtve specifičnih oblika nasilja).

Pojedini učesnici informativnih sastanaka predhodno su prisustvali obuci o postupanju u slučajevima rodno zasnovanog nasilja prema ženama iz marginalizovanih grupa. Zaključeno je da su nakon početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici znatno vidljiviji napori institucija ka boljoj zaštiti i podršci žrtvama nasilja sa akcentom da je, na osnovu najnovijih slučajeva ubistava žena (femicida) potrebna dobra procena rizika kome su žene izložene u trenutku kada prijavljuju nasilje.

Prilikom diskusija u različitim gradovima više puta je spomenut SOS telefon kao efektivan način prijavljivanja izvršenog nasilja. Prisustvo višestruke diskriminacije je otežavajuća okolnost određenom procentu žena žrtava nasilja koje u isto vreme mogu biti izložene različitim vrstama nasilja, a da su pri tom izložene osudi, stigmatizaciji i predrasudama zajednice, što predstavlja potrebu od aktivnijeg učešća lokalnih zajednica u rešavanju problema nasilja, u finansijskom a i u društveno-socijalnom smislu, jer je, na žalost, u nekim slučajevima prisutno neadekvatno reagovanje institucija u slučajevima kada je žena žrtva nasilja u porodici Romkinja.

Nesumnjiv je značaj prevencije u suzbijanju svih oblika nasilja (nad ženama, decom, osobama sa invalidetom, starim licima), kao i individualno pružanje podrške žrtvama nasilja, učešće u kampanjama, organizovanje obuka, edukacija, organizovanje forum teatra kao i unošenje rodne komponente u sve projekte i aktivnosti radi proširenja vidika žena iz marginalizovanih i ranjivih grupa. Uz podršku lokalne samouprave i sprovođenje međusektorske saradnje institucija u saradnji sa nevladinim sektorom mogli bi se postići bolji rezultati na polju prevencije i suzbijanja nasilja u društvu, kao i efektivnije uključivanje žrtava u zajednicu.