Aktivnosti Sekreterijata tokom 2013. i 2014. godine na suzbijanju nasilja u porodici i partnerskom odnosu

Na osnovu postignutih rezultata u prethodnom periodu, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova 2013. godine postao je partner zadužen za teritoriju Vojovodine u okviru projekta Integrisani odgovor na nasilje u porodici u Srbiji koji sprovode UNDP, UNICEF i UN Women u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Partneri Sekretarijata u sprovođenju akivnosti u Vojvodini su Autonomni ženski centar i Ekumenska humanitarna organizacija.

Poseban deo aktivnosti tokom 2013. godine usmeren je na razvoj modela kooridniranih akcija prevencije i zaštite od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u deset odabranih opštine na teritoriji AP Vojvodine. Zbog visoke motivacije predstavnika svih relevantnih službi da se ovom problemu pristupi na odgovoran, sveobuhvatan i sistematičan način u okviru lokalne zajednice za realizaciju ove aktivnosti odabrane su opštine Zrenjanin, Novi Bečej, Vršac, Pančevo, Sremska Mitrovica, Irig, Kanjiža, Sombor, Apatin, Bačka Topola i Mali Iđoš.

Razvoj modela koordinacije sprovodi se kroz jednodnevne konsultantske sastanake u svakoj od odabranih opština čiji je cilj da se unapredi efikasnost rešavanja slučajeva nasilja kroz saradnju insitucija na lokalnom nivou. Isto tako, cilj je da se podrži izrada ili revidiranje protokola o saradnji svih službi u zajednici u skladu sa Opštim protokolom i posebnim protokolima o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i parnerskim odnosima, koji predviđa razvoj lokalnih protokola do marta 2014. godine. Kroz projekat se u skladu sa potrebama i mogućnostima zajednice, organizacija i profesionalaca zajednički iznalaze i unapređuju modeli koordiniranih akcija za efikasnu prevenciju i zaštitu od nasilja.

Pored rada u deset odabranih opština, za profesionalce iz svih opština u Vojvodini, stalno su dostupne besplatne osnovne i specijalizovane edukacije koje se odnose na prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici i koje se organizuju u skladu sa potrebama službi.

Takođe, u toku je izrada nove Strategije za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja u Vojvodini, kao i izrada Programa za ekonomsko osnaživanje žena koje su preživele nasilja i Programa prevencije i zaštite od nasilja žena koje pripadaju ranjivim društvenim grupama: Romkinja, žena sa invaliditetom, žena iz seoskih sredina.