ORGAN STARATELJSTVA – CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Centar za socijalni rad postoji u opštinama

Centar za socijalni rad:

  • postupa po zahtevu suda: da pruži pomoć u pribavljanju potrebnih dokaza, da iznese svoje mišljenje o opravdanosti tražene mere zaštite (čl. 286 Porodičnog zakona), o poveravanju dece jednom od roditelja i sl.
  • u postupku razvoda braka, može imati medijatorsku ulogu
  • može podneti: tužbu za zaštitu od nasilja u porodici (čl. 284 st. 2 PZ), tužbu za izdržavanje maloletnog deteta (čl. 278 st. 3. PZ), tužbu radi izmene odluke o čuvanju i vaspitanju deteta
  • rešava po zahtevu za pomoć u saniranju poremećenih porodičnih odnosa i tad ima savetodavnu ulogu. Potrebno je da jedan ili oba bračna druga, koji ne žele da se razvedu, podnesu zahtev centru za pomoć u rešavanju poremećenih porodičnih odnosa.
  • vodi evidenciju i dokumentaciju o žrtavama nasilja i o nasilnicima protiv kojih je određena mera zaštite (sud je dužan da Centru dostavi presudu)
  • donosi plan zaštite deteta u svim segmentima
  • postupa po nalozima suda
  • vrši preventivni i korektivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava (čl. 79, čl. 80 PZ). U obavljanju korektivnog nadzora, Centar ispravlja roditelje u vršenju roditeljskog prava, upućuje ih u porodično savetovalište ili ustanovu za medijaciju, te u vezi sa tim donosi odluke, ali takođe može pokrenuti i sudske postupke oduzimanja roditeljskog prava, i sl.)
  • donosi odluke u vezi sa zasnivanjem starateljstva, hraniteljstva, usvojenja.

Centar prvenstveno vodi računa o interesima dece

Kada postoji nasilje u porodici, medijacija (posredovanje u sporu), kao i porodična ili partnerska terapija, nisu odgovarajući postupci.

Ne morate da prihvatite ponudu za medijaciju.

Kada dajete izjavu organu koji predlaže medijaciju, naglasite da ne prihvatate predlog zbog postojanja nasilja.

Zapamtite

Postupke vodi i odluke donosi sud u vezi sa izdržavanjem dece, poveravanjem dece, vršenjem roditeljskog prava, uređenjem načina održavanja ličnih odnosa (viđanja) deteta sa roditeljem, oduzimanjem roditeljskog prava, zaštitnih mera u vezi sa nasiljem u porodici i dr.

Uloga Centra za socijalni rad u donošenju mere zaštite od nasilja

Ukoliko ste vi pokrenuli postupak u sudu, radi donošenja mera zaštite od nasilja u porodici, sud će od centra tražiti: da pribavi potrebne podatke u vezi sa nasiljem koje se dešava, i da dâ svoje mišljenje u vezi sa traženom zaštitnom merom (član 286 Porodičnog zakona). To podrazumeva da će Centar pozvati vas i lice koje je izvršilo nasilje, obaviće razgovor, te preduzeti potrebne dijagnostičke, terenske i druge radnje. Recite sve kako se desilo (odgovorite na pitanja: ko je uradio, kada, gde, kako, čim, s kim, ko je video, navedite posledice i sl.). Ako se nasilje dešavalo i ranije obavezno im to recite. Ukoliko imate lekarska uverenja o evidenciji povreda, dajte im fotokopije. Ako je nasilnik kažnjavan (odlukama suda ili prekršajno) recite im sve što znate o tome. Bilo bi dobro da se pre razgovora, konsultujete sa svojim psihoterapeutom, ili drugim licem u koga imate poverenja.

Centar za socijalni rad ili drugi organ postupa po zahtevu suda i pruža pomoć u pribavljanju potrebnih dokaza, i iznosi svoje mišljenje o traženim pitanjima i o opravdanosti tražene mere zaštite.

Ako je centru poznato da je povređeno neko dečje pravo, centar je dužan da pokrene sudske postupke kako bi se zaštitili interesi deteta (npr. tužbu za izdržavanje, tužbu za poveravanje maloletnog deteta, vršenje roditeljskog prava, tužbu za uređenje načina održavanja ličnih odnosa deteta sa roditeljem u vezi sa donošenjem zaštitnih mera od nasija u porodici, oduzimanjem roditeljskog prava i sl.)