JAVNO TUŽILAŠTVO

Javno tužilaštvo preduzima gonjenje izvršilaca društveno opasnih dela. Krivični zakonik propisuje koja su to društveno opasna dela (npr. nasilje u porodici, nedavanje izdržavanja, oduzimanje maloletnog lica, silovanje…)

Ukoliko ste žrtva nasilja u porodici – podnećete krivičnu prijavu policiji ili javnom tužiocu – opštine gde se delo dogodilo, u okviru koje ćete predložiti da javni tužilac predloži da sud:

  • odredi pritvor nasilniku (čl. 141 do 147 Zakona o krivičnom postupku)
  • da u toku trajanja krivičnog postupka kada nasilniku nije određen pritvor, a radi zaštite vas kao svedoka/oštećene u krivičnom postupku, odredi meru kojom će okrivljenom biti zabranjeno posećivanje određenih mesta (gde vi radite, stanujete, i sl.) ili sastajanje sa određenim licima ili prilaženje određenim licima (vama kao oštećenoj ili deci kao oštećenima ili svedocima), sve u cilju nesmetanog vođenja krivičnog postupka (čl. 133 i 136 tač. 2 i 11 Zakona o krivičnom postupku)
  • donese meru bezbednosti zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenom (vama ili vašoj deci) iz čl 89a Krivičnog zakonika, ukoliko nasilniku bude izrečena novčana kazna, rad u javnom interesu, uslovna osuda ili sudska opomena (čl. 80 st 6 Krivičnog zakonika).

Tužilac će dokazivati da je vaš partner izvršio krivično delo, ali on ne zastupa vas niti je vaš punomoćnik. Tužilac zastupa interese države i preduzima mere radi sprečavanja vršenja društveno opasnih dela. Vi ćete se obraćati uvek tužiocu ako imate saznanja, nove dokaze ili vas interesuju druge pojedinosti u vezi sa krivičnim delom.

U pisarnici tužilaštva, saznaćete pod kojim se brojem vodi vaš predmet i kom tužiocu je dat na obradu. Sve dok se vaš predmet ne dâ na obradu sudiji vi ćete dokaze dostavljati tužiocu.

Ukoliko tužilac smatra da nema dokaza da je počinilac izvršio krivično delo ili se delo koje ste prijavili ne goni po službenoj dužnosti, on će vas obavestiti o tome i dati vam rok u kom vi možete pokrenuti ili nastaviti krivični postupak (ukoliko postupak već teče).