U okviru projekta “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Vojvodini – faza II” koji sprovodi Pokrajinski sekreterijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova u 10 opština/gradova na teritoriji AP Vojvodina (Bačka Palanka, Bač, Novi Bečej, Subotica, Pančevo, Alibunar, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Vršac i Kikinda), pored osnovne obuke predstavnika institucija koje pružaju zaštitu ženama i deci iz marginalizovanih i ranjivih kategorija, a koji su žrtve nasilja u porodici i u partnerskim odnosima, kao drugi deo ciklusa organizuju se Konferencije slučaja koje predstavljaju međusektorski specijalističko savetodavno terapijski rad sa licima koja su žrtve nasilja u porodici.

Obuka “Priprema i sprovođenje konferencije slučaja u okviru projekta Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Vojvodini – druga faza”, u koordinaciji supervizora i nosioca projekta, kao i predstavnika/ca institucija koje pružaju usluge licima žrtvama izvršenog nasilja u porodici, u radu na konkretnim slučajevima doprinose prekidanju, sprečavanju izvršavanja nasilja, kao i bržem razrešavanju i neutraliziranju posledica izvrženog nasilja. U radu na konkretnim slučajevima, radi pružanja neophodne savetodavno-stručne pomoći licima žrtvama nasilja, sa ciljem bržeg razrešenja od emotivnih, psihičkih posledica i traume, krajnji cilj je da se lice – žrtva nasilja, na najbolji i najbrži način implementira u društveno socijalni kontekst, ovoga puta na zdravim osnovama, i kao takvo postane lice koje, prevazilazeći problem nasilja u porodici, postaje stabilan i samostalan član društva.

Konferencije slučaja predstavljaju jedan od načina da se koordinirano i efikasno ostvari delovanje institucija, odnosno predstavljaju uspostavljanje institucionalnih mehanizama za praćenje i intervenisanje u situacijama nasilja u porodici. Organizovanje konferencija slučaja, odnosno sastanaka stručnjaka/kinja i predstavnika/ca različitih relevantnih institucija (centri za socijalni rad, tužilaštvo, policija, obrazovne i zdravstvene institucije, nevladine organizacije idr.) je sa ciljem poboljšanja planiranja i sprovođenja sveobuhvatnih, delotvornih i efikasnih mera zaštite od nasilja u porodici u konkretnim slučajevima nasilja.