Edukacijama u Staroj Pazovi i Kovačici počeo novi ciklus osnovnih i specijalizovanih obuka profesionalaca u pružanju institucionalne zaštite od nasilja u porodici

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavnje i ravnopravnost polova pokrenuo je novi ciklus osnovnih i specijalističkih obuka namanjenih profesionalcima iz centara za socijalni rad, policije, tužilaštva, sudova, obrazovnih i zdravstvenih institucija o institucionalnoj zaštiti od nasilja u porodici i partnerskim odnosima.

Prvi seminari održani su profesionalce iz Stare Pazove, Iriga, Kovina i Pančeva.

Osnovni seminar se sastoji iz tri ciklusa: Nasilje u porodici i institucionalna zaštita, Organizaovnje konferencije slučaja i Koordinirani odgovor lokalne zajednice na nasilje u porodici. Seminare, koji su akreditovani u Ministarstvu rada i socijalne politike, izvode trenerice Autonomnog ženskog centra.

Pored osnovnog seminara, specijalistički seminar Savetodavno terapijski rad sa žrtvama nasilja u centru za socijlni rad organizovan je profesionalce zaposlene u centrima za socijalni rad.