Dana 16.05.2019.godine u Sremskoj Mitrovici u prostorijama Centra za osnaživanje, održana je obuka ”Postupanje profesionalaca/ki u radu sa ženama iz marginalizovanih grupa sa iskustvom nasilja i zaštita žena žrtava specifičnih oblika nasilja” a koju sprovodi Pokrajinski sekreterijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova u okviru projekta ”Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Vojvodini – faza II”. Obuci je prisustvovalo 16 lica iz više sektora specijalizovanih službi za pružanje usluga ženama žrtvama nasilja iz marginalizovanih i ranjivih grupa i to iz: PI Sremska Mitrovica, OKP Sremska Mitrovica, KPZ Sremska Mitrovica, OZ Sremska Mitrovica, Centar za socijalni rad, UKP Republičkog MUP-a, Inkluzivni centar Sremska Mitrovica, kao i predstavnici/ce školstva, odnosno zdravstva.

Obuka je otvorila, između ostalog, i pitanje kvaliteta međusektorske saradnje u opštini Sremska Mitrovica. Vođeni primerima iz konkretnih slučajeva učesnici/ce su kroz razmenjivanje iskustava na konkretnim slučajevima, zaključili da je međusektorska saradnja uspostavljena i da je na veoma visokom i funkcionalnom nivou, sa tim, istaklo se, da je potrebno još više doprineti efektivnoj komunikaciji na institucionalnom nivou. Obnavljanjem motivacije pružaocima usluga ženama i deci žrtvama izvršenog nasilja u porodici i u partnerskim odnosima je jedan od niza faktora neophodnih za poboljšanje kvaliteta institucionalnog pružanja usluga, što bi doprinelo povećanju poverenja žrtava prema institucijama. Istaknuto je da je neophodno obratiti veću pažnju prevenciji od nasilja, kako bi se smanjio procenat već izvršenog nasilja.

Grupa je pokazala izrazitu senzitivnost u prepoznavanju specifičnih oblika nasilja kao i brzo reagovanje u situacijama izvršavanja nasilja, kao i u procesuiranju, odnosno sprovođenju mera protiv izvršioca nasilja sa jedne strane i, sa druge strane, efikasnom pružanju adekvatne pomoći žrtvama. Kao zaključak, učesnici/ce izrazili/e su potrebu za daljim edukacijama, odnosno usavršavanjem, radi proširenja znanja u vezi sa tretiranjem problema nasilja na teritoriji AP Vojvodina, sa ciljem kvalitetnijeg pružanja usluga žrtvama, kao i poboljšanju međusektorske saradnje.