Novi Kneževac

Obuka „Postupanje profesionalaca/ki u radu sa ženama iz marginalizovanih grupa sa iskustvom nasilja i zaštita žena žrtava specifičnih oblika nasilja“ održana je 20. aprila 2018.godine u Mesnoj zajednici u Novom Kneževcu.

IMG_20180420_094626-opt

Obuci je prisustvovalo 27 osoba, 20 žena i 7 muškaraca.

U grupi su brojčano prevladali zaposleni u specijalnoj bolnici i školama, (članovi timova za sprečavanje nasilja u školama). Njihov stav o rešavanju problema nasilja i dosadašnja iskustva kada su slučajevi nasilju u pitanju, bili su dragoceni i pokretali su diskusiju među učesicima. Njihovi komentari i sugestije išli su u pravcu prevencije i pronalaženja efikasnog modela međusektorske saradnje, koji će biti održiv i doprineti povećanju poverenja žrtava u institucije i sistem.

IMG_20180420_120054-opt

Učesnici/ce su veoma motivisani/e da se bave ovim temama, svako iz pozicije svojih nadležnosti. Postoji veoma visoka svest o problemu, ali im nedostaju resursi na lokalu da u nekim slučajevima adekvatno odgovore na sve potrebe žena iz marginalizovnih grupa u situaciji nasilja, kao i rad na uspostavljanju bolje međusktorske saradnje.

Stara Pazova

Obuka „Postupanje profesionalaca/ki u radu sa ženama iz marginalizovanih grupa sa iskustvom nasilja i zaštita žena žrtava specifičnih oblika nasilja“ održana je 27. aprila 2018. godine u sali za venčanja Opštinske uprave u Staroj Pazovi.

IMG_20180427_095135-opt

Obuci su prisustvovale 23 osoba, 21 žena i 2 muškarca.

IMG_20180427_134945-opt

U grupi su brojčano prevladali zaposleni u školama, osnovnim i srednjim, ali su i druge institucije učestvovale sa velikim brojem učesnika/ca, što je doprinelo tome da se tema dobro sagleda iz ugla različitih institucija. Cela grupa učesnika/ca bila je izrazito motivisana od prve sesije, senzitivisana za problem nasilja i njihov stav o rešavanju problema nasilja i podršci i pomoći koja se može pružiti ženama iz marginalizovanih grupa.

IMG_20180427_134936-opt

Njihovi komentari i pitanja/sugestije išli su u pravcu saznavanja konkretnih saveta za reagovanje u slučajevima nasilja i postizanja održivosti programa, kao i pružanje bolje i kvalitetnije podrške žrtvama, posebno deci.

Temerin

Obuka „Postupanje profesionalaca/ki u radu sa ženama iz marginalizovanih grupa sa iskustvom nasilja i zaštita žena žrtava specifičnih oblika nasilja“ održana je 30. aprila 2018. godine u velikoj sali CSR u Temerinu.

IMG_20180430_132534-opt

Obuci je prisustvovalo 12osoba, 10 žena i 2 muškarca.

Učesnici/ce su bili veoma motivisani da se bave ovim temama. Očigledno je da postoji veoma visoka svest o problemu, ali su navodili da su edukacije i dalje neophodne, kako radi proširenja znanja, tako i zbog obuke novih kadrova.

IMG_20180430_121531-opt

Navedeno je da im nedostaje i vreme i veći broj zaposlenih, kako bi se bolje i savesnije organizovao rad u intitucijama/ posebno u policiji, CSR i zdravstvenim intutucijama.