Jedinstveni sos telefon za žene žrtve nasilja u Vojvodini – 0800 10 10 10 pušten je u rad 16.11.2012. godine i dostupan je radnim danima od 10 do 20 časova. Pozivi na ovaj broj su besplatni i sa fiksnog i sa mobilnog telefona.

Jedinstveni SOS telefon za podršku ženama koje su pretrpele nasilje rezultat je inicijative pet ženskih organizacije iz Vojvodine koje pružaju specijalizovanu podršku ženama koje su izložene nasilju, kroz usluge SOS telefona i druge vidove pomoći i podrške.

Kome su namenjene usluge SOS telefona Vojvodina?

  • Ženama koje su u situaciji nasilja u porodici ili trpe neki drugi oblik partnerskog nasilja
  • Ženama koje su izašle iz situacije nasilja ali im je za nove korake potrebna pravna, socijalna, psihološka ili neka druga vrsta pomoći
  • Deci, članovima porodice i osobama bliskim ženama koje se nalaze u situaciji nasilja

Žene koje se javljaju na SOS telefon Vojvodina mogu ostati anonimne.

Koje vrste usluga pruža SOS Vojvodina

Osoblje koje radi na SOS telefonu čine obučene konsultantkinje i stručnjakinje iz različitih oblasti (psihologije, prava, socijalnog rada i dr.).

Konsultantkinje korisnicama pružaju emotivnu podršku i daju informacije o mogućnostima za izlazak iz nasilja. Upoznaju ih sa pravima koja se odnose na zdravstvenu, socijalnu i pravnu zaštitu, kao i sa procedurama koje preduzimaju institucije i organizacije koje se bave prevencijom i zaštitom od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja.

Cilj Mreže SOS Vojvodina je da se kroz zajedničko delovanje pet ženskih organizacija, preko specijalnog broja 0800 10 10 10, poveća dostupnost usluga SOS telefona i pomogne što većem broju žena u Vojvodini da izađu iz situacije nasilja.

Rad jedinstvenog SOS telefona podržavaju Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Telekom Srbija i Kooperativa holandskih fondacija za Centralnu i Istočnu Evropu, kroz program Socijalne tranzicije koji se sprovodi u partnersku sa Fondacijom Balkanski fond za lokalne inicijative. Zahvaljujući podršci Telkoma Srbije telefon je besplatan za sve korisnice.