U prostorijama I Mesne zajednice u Bečeju, dana 29.03.2019. godine održana je obuka koja je deo sprovođenja projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Vojvodini – faza II”.
in-text

Ovaj projekat sprovodi Pokrajinski sekreterijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova u vidu obuka odnosno programa “Postupanje profesionalaca/ki u radu sa ženama iz marginalizovanih grupa sa iskustvom nasilja i zaštita žena žrtava specifičnih oblika nasilja.
Obuci je prisustvovalo 9 lica i to iz sektora: Udruženje Roma Novi Bečej, Dom zdravlja Bečej, Centar za socijalni rad, i predstavnici/ce nevladinog sektora.

Grupa je bila motivisana izražavajući visoku senzitivnost za problem nasilja, kao i njihov stav o rešavanju problema nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima i pomoći koja se može pružiti ženama iz marginalizovanih grupa.

Pitanja učesnika/ca, kao i njihovi komentari i iskustva, išli su u pravcu saznavanja konkretnih saveta za reagovanje u slučajevima nasilja i postizanje održivosti programa sa ciljem pružanja bolje i kvalitetnije podrške žrtvama, posebno deci.

Učesnici/ce su bili veoma motivisani u sticanju novih sažnanja o poboljšanju međusektorske saradnje, za koju su naveli da je ključna u pružanju usluga predstavnika društvenog i institucionalnog sitema. Potencirajući potrebu od daljih edukacija i usavršavanja radi proširenja poznavanja teme, kao i potrebu od novih kadrova, učesnici/ce su pokazali veoma visok stepen svesnosti u vezi za problemom nasilja.