Plandište

Obuka „Postupanje profesionalaca/ki u radu sa ženama iz marginalizovanih grupa sa iskustvom nasilja i zaštita žena žrtava specifičnih oblika nasilja“ održana je 16. marta 2018. godine u Plandištu u Kulturno-obrazovnom centru „Vuk Karadžić“.

IMG_20180316_093929-opt

Obuci je prisustvovalo 16 osoba, 15 žena i 1 muškarac iz različitih institucija.

IMG_20180316_130633-opt

 

Svest o problemu je na visokom nivou i bilo je očigledno da su učesnici/e motivisani/e da učine koliko je moguće sa resursima kojima raspolažu i iz pozicije na kojoj se nalaze. To je bilo naročito vidljivo u sesiji o potrebama žena iz marginalizovnih grupa.

IMG_20180316_130624-opt

Završna sesija o nadležnostima institucija i o multisektorskoj saradnji podstakla je dosta diskusije među učesnicima o tome koliko sarađuju, sa kim i na koji način, kao i gde se i na koji način saradnja može unaprediti.

Vršac

Obuka „Postupanje profesionalaca/ki u radu sa ženama iz marginalizovanih grupa sa iskustvom nasilja i zaštita žena žrtava specifičnih oblika nasilja“ održana je 23. marta 2018. godine u Gradskoj kući u Vršcu.

IMG_20180323_143746-opt

Obuci je prisustvovalo 21 osoba, 15 žena i 6 muškaraca.

U grupi su brojčano prevladali zaposleni u zdravstvenom sektoru, kao i zaposleni u sektoru obrazovanja, zbog čega je dodatna pažnja bila posvećena ulozi zdravstvenih i vaspitno-obrazovnih ustanova u prevenciji rodno zasnovanog nasilja prema ženama.

Grupa je bila zainteresovana za teme seminara, a veoma zanimljiva diskusija se razvila povodom rezultata istraživanja o nasilju. Takođe, grupa je bila otvorena za teme koje su obrađene i sve diskusije su bile dinamične.

IMG_20180323_114736-opt

Veoma aktivna komunikacija se razvila oko veština neophodnih za rad sa ženama žrtvama specifičnih oblika nasilja.
Završna sesija o nadležnostima institucija i o multisektorskoj saradnji bila je veoma uspešna, imajući u vidu da su učesnici/ce veoma zadovoljni međusobnom saradnjom. Pohvalili su multisektorsku saradnju koja postoji u Vršcu i uglavnom su zadovoljni promenama koje je novi zakon doneo. Smatraju da mogu biti primer dobre prakse drugim gradovima.

Senta

Obuka „Postupanje profesionalaca/ki u radu sa ženama iz marginalizovanih grupa sa iskustvom nasilja i zaštita žena žrtava specifičnih oblika nasilja“ održana je 26. marta 2018. godine u Kulturno-obrazovnom centru „Turzo Lajoš“ u Senti.

IMG_20180326_095945-opt

Obuci je prisustvovalo ukupno 9 osoba, 6 žena i 3 muškapca.

U grupi su bili predstavnici/ce centra za socijalni rad, suda, zdravstveni i prosvetni radnici. Ovakva zastupljenost dala je grupi potrebnu različitost što se naročito videlo u grupnom radu i u diskusijama.

IMG_20180326_115521-opt

Program je realizovan u skladu sa planiranom dinamikom.

Ruma

Obuka „Postupanje profesionalaca/ki u radu sa ženama iz marginalizovanih grupa sa iskustvom nasilja i zaštita žena žrtava specifičnih oblika nasilja“ održana je 28. marta 2018. godine u Kulturnom centru „Brana Crnčević“ u Rumi.

IMG_20180328_093913-opt

Obuci je prisustvovalo 22 osobe, 20 žena i 2 muškarca.

Grupa je bila veoma motivisana i zainteresovana za rad. Imajući u vidu da dolaze iz različitih sistema/sektora, početna znanja bila su veoma različita i grupa je u tom smislu bila heterogena.

IMG_20180328_100250-opt

Učesnici/ce su izrazili zadovoljstvo novim načinom saradnje kroz obavezne sastanke Grupe za koordinaciju i saradnju, međutim, navodili su i brojne prepreke koje se, pre svega, ogledaju u nedostatku ljudskih i finansijskih resursa.

Žitište

Obuka „Postupanje profesionalaca/ki u radu sa ženama iz marginalizovanih grupa sa iskustvom nasilja i zaštita žena žrtava specifičnih oblika nasilja“ održana je 05.aprila 2018. godine u sali Skupštine opštine Žitište.

IMG_20180405_113143-opt

Obuci je prisustvovalo 19 osoba, 17 žena i 2 muškaraca.

U grupi su brojčano prevladali zaposleni u lokalnoj samoupravi. NJihov stav o rešavanju problema nasilja i podršci i pomoći koja se može pružiti ženama iz marginalizovanih grupa je bio dragocen. NJihovi komentari i sugestije išli su u pravcu postizanja održivosti rešenja i izmenama lokalnih akcionih planova i strateških dokumenata koje bi inkorporirale ovu održivost. Istaknuto je da su žene žrtve nasilja već prepoznate kao ranjiva grupa u Lokalnom akcionom planu za zapošljavanje i da im je dat prioritet.

IMG_20180405_133145-opt

Završna sesija o nadležnostima institucija i o multisektorskoj saradnji bila je veoma uspešna, učesnici/ce su otvoreno govorili/e o tome u kojim segmentima treba unaprediti saradnju i šta je to što im na lokalu nedostaje.