U prostorijama sale Skupštine opštine Alibunar, 11.04.2019. godine održana je obuka koja je u okviru drugog ciklusa implementacije projekta Pokrajinskog sekreterijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova – „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama I devojčicama u Vojvodini – faza II”. Obuci je prisustvovalo 16 osoba iz sledećih sektora: Policijske stanice Alibunar, Centra za socijalni rad Alibunar, predstavnici/ce obrazovnih institucija, predstavnici/ce UKP-a odeljenja za suzbijanje i prevenciju nasilja u porodici, Policijske uprave Pančevo, kao i predstavnici/ce nevladinog sektora.

Učesnici/ce su veoma motivisani/e da se bave ovim temama, svako iz pozicije nadležnosti institucije koju predstavlja. Postoji veoma visoka svest o problemu suzbijanja i prevenciji nasilja u porodici i partnerskim odnosima. Istaknuto je da bi se mogli poboljšati resursi na lokalnom nivou, da bi institucije bile u mogućnosti da adekvatnije odgovore na sve potrebe žena iz marginalizovanih grupa u situacijama nasilja, što se može postići, između ostalog, i boljom međusektorskom saradnjom. Sugestije učesnika/ca su išle u pravcu prevencije kao i pronalaženja efikasnog modela međusektorske saradnje koji će, ne samo što će biti održiv, već i u visokom procentu će biti efikasan i kao takav doprineti poverenju žrtava u institucije i sistem. Svaki/a od učesnika/ca, iz pozicije svoje nadležnosti, pokazao/la je visok stepen motivisanosti u bavljenju temom o prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama iz marginalizovanih i ranjivih grupa.