• Ustav Republike Srbije (,,Sl. glasnik RS”, br. 98/06), jemči ravnopravnost žena i muškaraca i razvija politiku jednakih mogućnosti (čl. 15.), zabranjuje neposrednu i posrednu diskriminaciju na bilo kojoj osnovi (čl. 21. st. 3.), garantuje pravo na jednaku sudsku zaštitu (čl. 21.), pravnu pomoć (čl. 67.), pravo na rehabilitaciju i naknadu materijalne ili nematerijalne štete prouzrokovane nezakonitim ili nepravilnim radom državnih ili drugih organa (čl. 35.), pravnu zaštitu svih osnovnih ljudskih prava svim građanima i građankama bez diskriminacije, uključujući i obraćanje međunarodnim institucijama s ciljem zaštite zajemčenih prava (čl. 22. st 2.)

  • Krivični zakonik (,,Sl. glasnik RS”, 85/2005, 88/2005 – ispr. i 107/2005 – ispr.), nasilje u porodici definiše kao krivično delo (čl. 194.) za koje je predviđena novčana kazna ili zatvor do jedne godine, odnosno kazna zatvora od tri meseca do tri godine u slučaju težih oblika ovog krivičnog dela; nepoštovanje izrečenih mera zaštite od nasilja u porodici, predviđenih Porodičnim zakonom, sankcioniše se novčanom kaznom ili zatvorom do tri meseca; silovanje u braku takođe je sankcionisano kao krivično delo (čl. 178.)

  • Zakonik o krivičnom postupku (,,Sl. list SRJ”, br. 70/2001 i 68/2002, ,,Sl. glasnik RS”, br. 58/2004, 85/2005 i 49/2007), garantuje posebnu zaštitu žrtava, oštećenih i svedoka tokom krivičnog postupka, posebno maloletnih lica (čl. 101., 102., 109. i 292)

  • Porodični zakon (,,Sl. glasnik RS”, br. 18/2005), definiše nasilje u porodici kao „ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice” (čl. 197.), predviđa mere zaštite koje je sud ovlašćen da donese u posebnom postupku (čl. 198.), kao i specijalizovana sudska veća (čl. 203.)

  • Zakon o javnom redu i miru (,,Sl. glasnik RS”, br. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05), primenjuje se u prekršajnom postupku u slučajevima nasilja u porodici (čl. 6. st. 1., 2. i 3.)

  • Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica (,,Sl. glasnik RS”, br. 85/2005), sadrži posebne odredbe o zaštiti maloletnih lica koja se u krivičnom postupku pojavljuju u svojstvu oštećenih

  • Zakon o programu zaštite učesnika u krivičnom postupku (,,Sl. glasnik RS”, br. 85/2005), predviđa mere za zaštitu života, zdravlja, fizičkog integriteta, slobode i imovine učesnika u krivičnom postupku, odnosno zaštićenog lica

  • Zakon o izvršenju krivičnih sankcija (,,Sl. glasnik RS”, br. 85/2005)

  • Zakon o policiji (,,Sl. glasnik RS”, br. 101/2005)

  • Zakon o oružju i municiji (,,Sl. glasnik RS”, br. 9/92, 55/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/2003, 101/2005 – dr. zakon i 85/2005 – dr. zakon), onemogućava izdavanje odobrenja za nabavljanje vatrenog oružja licu osuđivanom za krivična dela silovanja i nasilničkog ponašanja i protiv kojeg se vodi krivični postupak (čl. 8.).