• Constutiția Republicii Serbia („Monitorul oficial al R.S.“, nr. 98/06), garantează egalitatea în drepturi între femei și bărbați și dezvoltă politica egalității de șanse (art. 15), interzice discriminarea directă și indirectă pe orice bază (art. 21 al. 3), garantează dreptul la protecție juridică egală (art. 21), asistenţă juridică (art. 67), dreptul la reabilitarea și compensarea pagubelor materiale și nemateriale provocate prin activități ilegale și iregulare ale organelor de stat și ale altor organe (art. 35), protecția juridică a tuturor drepturilor omului pentru toţi cetățenii și cetățenele fără discriminare, incluzând și adresarea instituțiilor internaționale cu scopul protejării drepturilor garantate (art. 22 al. 2.)

  • Codul penal (,,Monitorul oficial al R.S.“, nr. 85/2005, 88/2005-rect. Și 107/2005 – rect.), violența în familie este definită drept faptă penală (art. 194) pentru care este prevăzută amendă sau închisoare până la un an, respectiv pedeapsa cu închisoare de la trei luni până la trei ani, în cazul tipurilor mai grave ale acestei fapte penale; nerespectarea măsurilor de protecție pronunţate împotriva violenței în familie, prevăzute în Codul familiei, se sancționează cu amendă sau pedeapsă cu închisoare până la 3 luni; de asemenea violul în căsătorie se sancționează ca faptă penală (art. 178.)

  • Codul de procedură penală (,,Monitorul oficial al R.F.I.”, nr.: 70-2001 și 68/2002, („Monitorul oficial al R.S.” nr.: 58/2004, 85/2005 și 49/2007) garantează protecția specială a victimelor, păgubiților și martorilor în cursul procedurii penale, îndeosebi a persoanelor minore (art. 101, 102, 109 și 292)

  • Codul familiei (,,Monitorul oficial al R.S.“, nr. 18/2005), definește violența în familie ca „tip de comportament prin care un membru al familiei periclitează integritatea corporală, sănătatea psihică sau liniștea unui alt membru al familiei“ (art. 197) prevede măsuri de protecție pe care tribunalul este autorizat să le adopte într-o procedură specială (art. 198), precum și complete de judecată specializate (art. 203.)

  • Legea privind liniștea și ordinea publică („Monitorul oficial al R.S.“, nr. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05), se aplică în procedura contravențională în cazuri de violență în familie (art. 6 al. 1, 2 și 3.)

  • Legea privind făptuitorii minori ai faptelor penale și protecția juridică a minorilor (,,Monitorul oficial al R.S.“, nr. 85/2005), conține dispoziții speciale privind protecția persoanelor minore, care în procedura penală apar în calitate de păgubiți

  • Legea privind programul de protecție a părților din procedura penală (,,Monitorul oficial al R.S.“, nr. 85/2005), prevede măsuri de protecție a vieții, sănătății, integrității fizice, libertății și bunurilor părților din procedura penală, respectiv a persoanei protejate

  • Legea privind executarea sancțiunilor penale (,Monitorul oficial al R.S.“, nr. 85/2005)

  • Legea privind poliția („Monitorul oficial al R.S.“, nr. 101/2005)

  • Legea privind armele și muniția („Monitorul oficial al R.S.“, nr. 9/92, 55/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/2003, 101/2005 –altă lege și 85/2005 – altă lege), nu permite eliberarea permisului pentru achiziția armelor de foc persoanei condamnate pentru faptele penale viol și comportament violent și împotriva căreia se desfășoară procedura penală (art.8.).