ЦО ЗРОБИЦ?

Найважнєйше тото же сце сиґурни и на сиґурним месце. Пририхтайце ше за напущованє квартеля. Направце план: кадзи пойсц, кельо можеце там остац, як обезпечиц финансийни средства за преживйованє, дзе буду дзеци, хтори документи и ствари вжац зоз собу, хто вам може у тим помогнуц, кеди и у хторей хвильки напущиц кваретель (найлєпше кед насилнїк нє дома).

Кед жадаце затримац дзеци, найлєпше их вжац зоз собу у моменту напущованя квартеля, кед можеце тото зробиц. Тото важне, понеже при преценьованю и одредзованю хторому родительови ше малолїтне дзецко повери, Суду важни и фактични стан. Кед єст даяка опасносц при напущованю квартеля, поволайце полицию.

Кед пойдзеце, НЄ БЕШЕДУЙЦЕ ДЗЕ ШЕ НАХОДЗИЦЕ, а державним орґаном и институцийом на хтори ше поволуєце, поведзце же би вашу нову адресу нє сообщовали насилнїкови, або им дайце адресу родзини або приятеля як услужну адресу.

Кед напущуєце квартель, а боїце ше же вас насилнїк будзе вишлїдзовац, поинформуйце:

 • Полицию општини дзе ше приселюєце и поведзце им о ваших страхох
 • Центер за социялну роботу пре евидентованє: проблему, малолїтних и ситуациї
 • Школу – психолоґа, класного старшину або учителя и упознайце их з насилством хторе ви и вашо дзеци дожили и поведзце им най вашу нову адресу нє сообщую насилнїкови
 • Дохтора (лїкара)

ЦО ВЖАЦ ЗОЗ СОБУ?

Кед нє маце вельо часу, а напредок сце нє направели список, ниа ствари хтори вам можу похасновац:

 • Ключи од квартеля, авта, викендици, сефу
 • Особни документи и ствари ваших дзецох: особна леґитимация, здравствени кнїжочки, школярски кнїжочки, виводи зоз матичних кнїжкох народзених и под.
 • Документация о здобуваню маєтку, контракти, банкарски кнїжочки, потвердзенє о сефу, рахунки
 • Здравствени и гиґиєнски ствари (лїки вашо и ваших дзецох и под.)
 • Ствари хтори вам важни, потребни и хтори вам наисце барз знача
 • Ствари хтори дзецом важни, потребни и хтори любя (пущце най их вежню сами)
 • Найнєобходнєйшу ґардеробу за вас и дзеци

Кед береце ствари хтори сце унєсли до малженства, нашлїдзели, достали од родичох або родзини, нє предавайце их и нє давайце нїкому «на чуванє». При одношеню направце список тих стварох хтори подпишеце ви и присутни особи и хтори будзеце чувац при себе. Охабце поруку у квартелю же сце тоти ствари вжали зоз собу, алє нє гуторце дзе ше тоти ствари находза.

ЧИ МОЖЕМ НАПУЩИЦ МЕСТО У ХТОРИМ ЖИЄМ?

Ви шлєбодни напущиц место у хторим жиєце. Тот факт нє будзе уплївовац на вашо права у вязи з розводом малженства, поверйованьом дзецох, окончованьом родительского права, витримованьом, подзелєньом малженского маєтку и под.

Кед суд принєше одлуку о поверйованю дзецох и отримованю особних одношеньох (видзеню) другого родителя зоз своїм дзецком, вец тоту одлуку мушице почитовац. До теди ше нє будзе тримац як «одберанє малолїтней особи» кед ви з дзецком напущице место у хторим жиєце.

Медзитим, мушице мац у оглядзе же у тим случаю нє можеце контроловац чи замчок на кваретелю нє пременєни, же ше шицки ствари здобути у малженстве находза у квартелю, же квартель нє видати. Кед замчок заменєни, кед квартель видати, кед ствари капу зоз хижи, мушице такой порушац поступок при судзе и на тот способ защициц свойо права – тужбу за завадзанє пошеду, тужбу пре понїщенє контракту о закупованю, тужбу за утвердзованє и подзелєнє малженского маєтку.

Же ваш супруг нє шме тото зробиц кед маєток здобути у малженстве и зоз заєднїцку роботу, та спрам того припада и вам, нє значи же ше у пракси тото нє случує.

ВОДЗЕНЄ ДНЬОВНЇКА

Барз би було добре водзиц дньовнїк и призначовац кеди, дзе и цо ше вам случовало и случує, хто вас малтретовал и яки пошлїдки настали, починаюци од насилства хторе сце прецерпели та надалєй. Призначце мена и адреси шведкох хтори можу потрведзиц вашо вияви. Напишце и список цалого маєтку и шицких стварох хтори сце здобули у малженстве и детально их опишце.

Шицки тоти податки буду вам потребни за витворйованє правней защити.

Запаметайце

Ви сами окончуєце родительске право над дзецком док суд нє принєше одлуку (член 77. пасус 2. Фамелийного закона).