ПОЛИЦИЯ

Кед сце жертва насилства, требали бисце такой поволац полицию општини дзе жиєце. Поведзце єй: цо ше случело, яка опасносц вам грожи, мено вивершителя, адресу дзе ше насилство случовало, з чим є зробене, пошлїдки – кед их єст. Полиция вам будзе поставяц питаня, а ви попробуйце прецизно, конкретно одвитовац и нїч нє прецихнїце у информацийох о насилстве и насилнїкови. Кед полиция придзе до квартелю, укажце єй збелавени места на целу кед их маце и инсистуйце же би ше то унєсло до записнїку, понеже записнїк будзе доказ у судским поступку.

Кед вам нє ясне цо вам ше полицає питаю або предкладаю, глєдайце най вам потолкую.

Нє прилапюйце провокацию насилнїка и нє розправяйце и нє вадзце ше з нїм, або пре страх, нє потвердзуйце махинално шицко цо вон пове.

Кед ше боїце од насилнїка або вам то безпечнєйше, вимагайце побешедовац зоз полицайом насамо.

Обовязно наведзце чи насилнїк ма оружиє и чи є скорей осудзовани. Кед ма оружиє, вимагайце од полициї най му оружиє вежнє.

Кед вас насилнїк вигнал зоз квартелю, вимагайце од полициї най вам оможлїви войсц до квартелю або вжац свойо особни ствари.

Кед сце покалїчени, замодлїце полицайох най вас одвежу до дежурней здравственей установи дзе вам покалїченя буду санировани. Полициї можеце доручиц лїкарске потвердзенє о евидентованих покалїченьох (у фотокопиї) и розпитац ше чи поднєсли виновну прияву и кеди. Кед полиция тото нє зроби, можеце и сами поднєсц виновну прияву.

Полиция може привесц и затримац насилнїка, алє го пошвидко и пущи, понеже полиция нє ма право одредзовац вишлїдни гарешт (притвор) насилнїкови. У чаше 48 годзинох од приводзеня, полиция муши пущиц особу або ю послац ґу вишлїдному судийови. Вишлїдни судия тот цо може одредзиц притвор насилнїкови хтори тирва єден мешац, на предкладанє явного тужителя.

Запаметайце

Лїкарске уверенє – у ориґиналу – вше чувайце при себе, а компетентним орґаном дайце фотокопию.