УЛОГА СУДУ

Суд державни орґан хтори ше находзи медзи найменєй двома боками у спору, та у одредзеним поступку, оценююци факти, докази и подобне, приноши одлуку (пресуду, ришенє и под.).

Судски поступки ше водзи у општинских, окружних судох и у Верховним судзе Сербиї, односно у основних, висших и апелацийних судох, починаюци од 1.1.2010. року.

Граждански поступки у вязи зоз: одредзованьом мирох защити од насилства у фамелиї, розводу малженства, зверйованя дзецох, утвердзованя маєтку здобутого у малженстве, водзи ше у општинским/основним суду у месце дзе тужени бива. У случаю розводу малженства, компетентни суд места дзе малженска пара мала остатнє заєднїцке место биваня або дзе тужени бива, а у поступку за пременку одлуки о суми витримованя – у месце дзе бива витримована особа або дзе бива тужени.

Виновни поступки ше водзи пред општинскима/основнима судами дзе дїло вивершене.

У окружних/висших судох ше водзи виновни поступки за одредзени, чежки виновни дїла (силованє, забойство, розбойнїцтво) кед загрожена кара гарешту вецей як 10 роки, спрам места дзе дїло зробене.

Кед поднєшеце приватну тужбу або обтужни предлог суду хтори нє компетентни, тот суд по службеней длужносци доручи вашу тужбу або обтужни предлог компетентному суду.

Жалбу на одлуку општинского/основного суду ришує окружни/висши суд, а жалбу на одлуку окружного/висшого суду ришує Верховни суд Сербиї/Апелацийни суд, хтори ришує и по ревизиї.