ОРҐАН СТАРАТЕЛЬСТВА – ЦЕНТЕР ЗА СОЦИЯЛНУ РОБОТУ

Центер за социялну роботу постої у општинох

Центер за социялну роботу:

  • поступа по вимаганю суду: дава помоц у обезпечованю потребних доказох, виноши свойо думанє о оправданосци вимаганей мири защити (член 286. Фамелийного закона), думанє о зверйованю дзецох єдному з родичох и подобне
  • у поступку розводу малженства може мац улогу медиятора
  • може поднєсц: тужбу за защиту од насилства у фамелиї (член 284. пасус 2. ФЗ), тужбу за витримованє малолїтного дзецка (член 278. пасус 3. ФЗ), тужбу за вименку одлуки о чуваню и воспитованю дзецка
  • ришує по вимаганю за помоц у санированю поремецених фамелийних одношеньох и теди ма совитодавну улогу. Єден або обидвойо супружнїки хтори ше нє жадаю розисц треба же би поднєсли вимаганє центру за помоц у ришованю поремецених фамелийних одношеньох
  • водзи евиденцию и документацию о жертвох насилства и о насилнїкох процив хторих одредзена мира защити (суд длужен доручиц центру пресуду)
  • приноши план защити дзецка у шицких сеґментох
  • поступа по налогох суду
  • окончує превентивни и корективни надпатрунок над родительским правом (член 79, 80. ФЗ). У окончованю корективного надпатрунку Центер виправя родичох у окончованю родительского права, посила их до фамелийного совитовалїща або установи за медияцию и у вязи з тим приноши одлуки, алє тиж може порушац и судски поступки браня родительского права и под.)
  • приноши одлуки у вязи зоз снованьом старательства, хранїтельства, усвоєня

Центер насампредз водзи рахунку о интересох дзецох

Кед присутне насилство у фамелиї, медияция (поштредованє у спору), як и фамелийна або партнерска терапия нє одвитуюци поступки.

Нє мушице прилапиц понукнуце за медияцию.

Кед даваце вияву орґану хтори предклада медияцию, наглашце же нє прилапюєце предкладанє пре присуство насилства.

Запаметайце

Поступки водзи и одлуки приноши суд у вязи зоз витримованьом дзецох, зверйованьом дзецох, окончованьом родительского права, реґулованьом способу отримованя особних одношеньох (видзеньох) дзецка з родительом, браньом родительского права, защитнима мирами у вязи зоз насилством у фамелиї и друге.

Улога центру за социялну роботу у приношеню мири защити од насилства

Кед ви порушали поступок у суду за приношенє мирох защити од насилства у фамелиї, суд од центру будзе поглєдовац: потребни податки у вязи зоз насилством яке ше случує и думанє центру у вязи зоз вимагану защитну миру (член 286. Фамелийного закона). То подрозумює же центер повола вас и особу хтора зробела насилство, окончи розгварку и поднєє потребни дияґностични, теренски и други дїї. Поведзце шицко як ше случело (одвитуйце на питаня: хто зробел, кеди, дзе, як, з чим, з ким, хто видзел, наведзце пошлїдки и подобне). Кед ше насилство случовало и скорей, обовязно то поведзце. Кед маце лїкарски увереня о евиденциї покалїченьох, дайце фотокопиї. Кед насилнїк уж бул карани (з одлуками суду або за потупенє), поведзце шицко цо знаце о тим. Добре би було кед бисце ше скорей розгварки поконсултовали зоз своїм психотерапеутом або другу особу до хторей маце довирия.

Центер за социялну роботу або други орґан поступа по вимаганю суду и дава помоц у обезпечованю потребних доказох и виноши свойо думанє о вимаганих питаньох и о оправданосци глєданей мири защити.

Кед центру познате же потупене даєдно дзецинске право, вон длужен порушац судски поступки же би ше защицело интереси дзецка (напр. тужбу за витримованє, тужбу за зверйованє малолїтного дзецка, окончованє родительского права, тужбу за реґулованє способу отримованя особних одношеньох дзецка з родительом у вязи зоз приношеньом защитних мирох од насилства у фамелиї, браньом родительского права и под.)