ЯВНЕ ТУЖИТЕЛЬСТВО

Явне тужительство поднїма гонєнє вивершительох дружтвено опасних дїлох. Виновни законїк предписує хтори то дружтвено опасни дїла (напр. насилство у фамелиї, нєдаванє витримованя, бранє малолїтней особи, силованє…)

Кед сце жертва насилства у фамелиї – поднєшеце виновну прияву полициї або явному тужительови општини дзе ше дїло случело, у рамикох хторей предложице най явни тужитель предложи же би суд:

  • одредзел притвор насилнїкови (чл. 141-147. Закона о виновним поступку)
  • под час тирваня виновного поступку кед насилнїкови нє одредзени притвор, а пре защиту вас як шведка/очкодованей у виновним поступку, одредзел миру зоз хтору обвинєтому будзе забранєне нащивйовац одредзени места (дзе ви робице, биваце и под.) або сходзенє з одредзенима особами або приступанє ґу одредзеним особом (ґу вам як очкодованей або ґу дзецом як очкодованим або шведком), пре нєзавадзане водзенє виновного поступку (чл. 133. и 136. точка 2. и 11. Закона о виновним поступку)
  • принєсол миру безпечносци забрани приблїжованя и комуникациї з очкодовану (з вами або з вашима дзецми) зоз чл. 89.а Виновного законїка, кед насилнїкови будзе вирекнута пенєжна кара, робота у явним интересу, условна осуда або судске опомнуце (чл. 80. пасус 6. Виновного законїка).

Тужитель будзе доказовац же ваш партнер зробел виновне дїло, алє вон вас нє заступа, анї є нє ваша ополномоцена особа. Тужитель заступа интереси держави и поднїма мири за зоперанє окончованя дружтвено опасних дїлох. Ви ше обрацице тужительови вше кед будзеце мац спознаня, нови докази або вас интересую други поєдиносци у вязи зоз виновним дїлом.

У писарнїци тужительства дознаце под хторим числом ше водзи ваш предмет и хторому тужительови є дати на обробок. Потамаль покля ше ваш предмет нє да на обробок судийови, ви годни доручовац докази тужительови.

Кед тужитель трима же нєт докази же вивершитель зробел виновне дїло або же ше дїло хторе сце приявели нє гонї по службеней длужносци, вон вас поинформує о тим и одредзи вам термин у хторим сами можеце порушац або предлужиц виновни поступок (кед поступок уж чече).