НАСИЛСТВО У ВОЙВОДИНИ

Покраїнски секретарият за роботу, обезпечованє роботи и ровноправносц полох у рамикох проєкту «Ґу всеоблапней системи за онєможлївйованє насилства над женами у Войводини» у сотруднїцтве зоз Виктимолоґийним дружтвом Сербиї запровадзел виглєдованє о розширеносци насилства у фамелийох у Войводини. Тото виглєдованє представя доприношенє напруженьом глїбше спатриц розмири и харектеристики того зявеня, о хторим, за тераз, лєм мале число виглєдованьох дава подполнєйши податки. Виглєдованє запровадзене на прикладнїку 516 женох зоз шицких округох Войводини, у хторим ровномирно заступени жени зоз городских и валалских штредкох. Резултати указую же насилство барз розширене зявенє у Войводини.

 • Вецей як половка женох хтори уключени до виглєдованя дожили даяку форму насилства у фамелиї.
 • Скоро кажда друга жена дожила даяку форму психичного насилства.
 • Найчастейша форма психичного насилства то понїжованє односно омаловажованє (у 44.4% случайох).
 • Коло 27% женох було виложене гроженьом з физичним насилством, а скоро 34% з нїх и церпело физичне насилство.
 • У 34% случайох гроженьох з физичним насилством ше грожи зоз забойством, а найчастейша форма физичного насилства то плясканє (25.5% тей файти насилства). Тота форма насилства окреме чежка, бо часто спричинює акутни пошлїдки у форми физичних калїченьох, алє и хронїчни психосоматични поремеценя або травматични искуства.
 • Кус вецей як 8% женох хтори уключени до виглєдованя дожило гроженє з нападом з оружийом, покля при 6.2% случайох пришло и до напада з оружийом.
 • Од гроженьох з оружийом, найчастейше гроженє з ножом и огньовим оружийом (у 37.2% случайох), а найчастейше ше напада з твардима предметами у обисцу (у 34.4.% случайох нападох з оружийом).
 • Преганянє дожили 18.6% жени.
 • Поволанки на телефон пре провадзенє, преверйованє, уценьованє, увредзованє и модлєнє то найчастейши форми преганяня (32.3% случаї).
 • Сексуалне насилство у фамелиї дожили скоро 10% жени.
 • Сексуалне одношенє процив своєй волї найфреквентнєйша форма сексуалного насилства (59.6% случаї). Застарююце тото же виглєдованє ище раз потвердзело вельке скриванє и нєпорихтаносц бешедовац о сексуалним насилстве, та вироятно же витворени проценти и векши як цо су приказани.
 • Насилство у интимних партнерских вязох (у хторих хлоп бул насилни ґу жени) найчастейша форма приявеного насилства над другима членми фамелиї женох хтори уключени до виглєдованя и других фамелийох хтори тоти жени познаю.
 • Насилство у фамелиї ше найчастейше повторйовало и вецей як дзешец раз.
 • Терашнї або бувши муж, односно партнер випитованей жени бул найчастейше насилнїк у зазначених случайох рижних формох насилства у фамелиї.
 • Насилство ше часто зявює як провадзаце зявенє рижних формох хоротох зависносци насилнїкох (напр. коцканє, алкоголу).
 • Як єдна з частих методох за окончованє насилства то и манипулованє и уценьованє з дзецми, хтора дакеди доходзи и по физичне каранє дзецох.
 • Жени часто и шведкове насилства хторе ше случує у їх нєпоштредней блїзкосци.
 • Нєт значни розлики у вязи зоз тима зявенями медзи городскима и валаскима заєднїцами

Виглєдованє о насилстве у фамелиї у Войводини указало на високи уровень препознаваня насилства у фамелиї як форми криминалитету и законскей реґулативи хтора ше одноши на насилство у фамелиї, медзитим информованосц о мирох защити од насилства у фамелиї ище вше на нїзким уровню, цо бешедує до прилогу потреби же би ше далєй робело на дзвиганю свидомосци женох, окреме у валалских штредкох дзе информованосц женох, як у поглядзе иснованя нєвладових орґанизацийох хтори ше занїмаю з потримовку у случайох насилства, так и у поглядзе законскей реґулативи, на вельо нїзшим уровню у одношеню на випитовани жени зоз городу.