TAKTIKE NASILNIKA

Насилнїк може буц кажде: член фамелиї, позната або нєпозната особа, бувши або терашнї партнер, колеґа з роботи, роботнїк у фирми, службенїк даякей институциї. Насилнїки припадаю ґу шицким дружтвеним структуром: розличних су професийох, уровньох образованя, материялней ситуациї, националносци. Насилнїк углавним окончує насилство здумано (кед нєт нїкого дома, так же нєт докази: цага вас за власи, дрилї вас з ґарадичох) и манипулативно (идзе куповац, приноши квеце, водзи вас на вечеру, путованя, оправдує и зменшує насилство, модлї за пребаченє и приказує себе як “доброго и домеркованого”).

Чи насилство з часом престанє?

Насилнїк окончує насилство дома або на другим месце, найчастейше без шведкох. Насилство углавним почина такой по заключеню малженства, часто кед жена ґравидна. На початку насилство нє каждодньове, алє з часом постава. Жена постава вше слабша психично и физично, а насилнїк вше моцнєйши, суровши и манипулативнєйши.

Динамика насилства и тактики контроли

По шицким судзаци, ваш партнер нє бул насилни на початку вашей вязи, та анї тераз нє вше хаснує физичне насилство. Ридко кеди ше случує же ше физичне насилство зяви пред циклусом вербалного малтретованя и емотивей контроли. По шицким судзаци, кед ше огляднєце на вашу вязу, можеце замерковац як насилство почало на барз субтилни способ – прейґ нападох на вашо чувства самовреднованя, вашей способносци як особи и з поступним изолованьом од других. Барз часто жени нє обачаю у якей мири їх партнер постал деструктивни и насилни док нє почувствую емотивну, финансийну або дружтвену зараброваносц. Барз часто, физичне насилство ше звекшує и постава интензивнєйше у тей фази – кед насилнїк сиґурни же його партнерка изолована и же нє ма потримовку.

Тактики яки насилнїк хаснує часто уключую вельо вецей од физичного малтретованя. Физични напади, гоч ше случую раз тижньово, раз у мешацу або раз рочнє, звичайно провадза и други файти справованя пре хтори жена у ситуациї насилства чувствує страх. Велї тактики илустровани на Колєсу насилства-контола и моц представяю нєнасилни тактики яки насилнїки хасную и хтори маю значни уплїв на чувства женох и їх сиґурносци до себе.

Емотивне малтретованє

– велї жени хтори були у ситуациї физичного насилства тиж були и емотивно малтретовани. Найчастейши тип емотивного малтретованя тo константне критикованє и понїжованє. Ваш партнер так исто може буц емотивно насилни кед вас иґнорує, кед вам нє пошвецує увагу, кед вас наволує зоз бридкима менами, кед вас обвинює же го спреведаце, кед вам гутори же сце нєдобра мац, супруга и пайташка. Емотивне малтретованє може буц субтилне и часто го барз чежко препознац. То барз часта и ефикасна тактика з яку ше зопера вашо чувства же заслужуєце любов и почитованє.

Изолация

Велї насилнїки изолую свойо партнерки, ґеоґрафски, емотивно або дружтвено, же би их тримали под контролу. Фамелиї ше преселя далєко од приятельох и родзини, або ше жену обезхрабрує, або ше єй забранює мац блїзки одношеня з другима. Жени часто виявюю же им забранєне стретац ше зоз приятелями або фамелию, найсц роботу, мац приступ ґу превоженю, участвовац у активносцох у заєднїци. Аж и теди кед тоти активносци нє „строго“ забранєни, насилнїки их часто огранїча, провадзаци телефонски поволанки, випитуюци партнерку дзе була, або ю буду явно понїжовац, так же єй єдноставнєйше будзе престац участвовац у тих активносцох.

Зменшованє, пореканє и обвиньованє

Насилнїки обвинюю партнерки за насилство виволуюци при нїх чувство же преувелїчую насилство. Насилнїки буду зменшовац або порекац озбильносц своїх поступкох и нє буду припознавац нїяке справованє хторе у вязи зоз контролу. Кед же припознаю насилство, буду указовац на женово справованє як на причину за насилне справованє. Тота тактика барз ефикасна за дзвиганє женового чувства одвичательносци, бо вона свидома же ю вон єдноставно обвинї за напад кед другим пове як ше вон справує.

Економске малтретованє

Велї жени виявюю же им партнере часто контролую приступ ґу финансийним средством так же им нє дошлєбодзую приступ ґу пенєжу, онєможлївюю їх намаганя найсц або затримац роботу, же им предруцую як троша пенєж и же их спреведаю о маєтку. Даєдни насилнїки шицок пенєж и карточки тримаю на своїм мену, так же їх партнерки нє маю приступ ґу пенєжу без їх дошлєбодзеня. Без приступу ґу финансийним средством жени економски зависни од насилнїкох цо представя найвекше препреченє за жену хтора жада напущиц насилну вязу.

Хаснованє дзецох

Една зоз превладуюцих, алє часто зменшованих формох насилства то хаснованє дзецох же бисце сами о себе думали неґативно. Можебуц вам ваш партнер часто надпомина же сце нєдобра мац и кед же дакеди и пробуєце пойсц, будзе вимагац старательство над дзецми. Може вас тиж застрашовац же однєє або забиє дзеци кед же пробуєце сцекнуц.

Велї насилнїки тиж пробую обрациц дзеци процив мацери, бешедуюци им нєправди або грожаци им же их покалїча. Таки гроженя барз озбильни за жени у насилних вязох и можу их пребарз злєкнуц же би пошли.

Хаснованє примушованя и застрашованє

Ваш партнер може грожиц же будзе ище насилнєйши ґу вам або вашим дзецом кед ше нє покорице його вимаганьом. Вон може грожиц зоз самозабойством або же начкодзи другим членом вашей фамелиї або вашим приятельом кед же го пробуєце зохабиц. Кед сце у истополней вязи, ваш партнер/ка вам може грожиц же обяви вашу вязу тим за хторих бисце нє любели же би за ню дознали. Хаснованє примушованя тиж може уключовац и вашо примушованє на нєлеґални активносци за хтори ше вам познєйше будзе грожиц зоз приявйованьом служби за защиту дзецох або полициї. Таки справованя ше хаснує же би ше вас тримало у страху и же би ше вас онїможлївело закончиц вязу.

Хаснованє хлопских привилеґийох

Часц насилнїкових прешвеченьох то и чувство же вон „пошедує“ своїх партнерох и дзеци и же ма право вимагац абсолутну послушносц од нїх. Вони барз часто маю стоги становиска хтори ше одноша на родни улоги, справуюци ше як панове хтори свойо партнерки третирую як служки.

Застрашованє

Справованя и активносци застрашованя можу варировац од застрашуюцого попатрунку або ґестох по розбиванє предметох, знїщованє маєтку, калїченє або забиванє любимцох и указованє оружия. Насилнїк барз часто знїщи предмет хтори ма специялне значенє за партнерку, даваюци єй так знац же вона може буц шлїдуюца.

Без огляду на тото же ваш партнер нє вше хаснує физичне насилство, вироятнє же вон константно хаснує даєдну з тактикох же би вас могол контроловац и понїжовац. Кед вше ознова и ознова чуєце же сце безвредни, же сце за шицко виновати и же заслужуєце „достац кару“ за вашо гришки, вироятно почнєце и сами вериц до того. Тото барз можлїве кед коло вас нєт нїкого хто би вас потримал як особу цо вредзи и хто би насилне справованє вашого партнера видзел як деструктивне и нєприкладне.

Попри того, у изолациї, у нєпреривней звекшаней неґативносци и насилстве яке церпице, нє нєзвичайне же поставаце збунєти у вязи того цо ше случує. Можеце почац чувствовац замартосц зоднука як вашо видзенє самей себе и вашей вязи постава вше баржей и баржей викривене. Можеце ше чувствовац безпомоцно – препознаваюци опасносци з якима ше зочуєце кед пойдзеце и похопеньом же нє можеце нїч подняц же бисце застановели насилство кед останєце. Нє нєзвичайне за жертви насилства же маю симптоми хтори характеристични за воєних гарештанцох – дезорєнтованосц, поремеценє сна, нєпорядне костиранє або шок. Таки симтоми то нормални реакциї на нєнормални околносци и нє значи же сце „почали трациц розум“.

Бице то барз моцни и ефикасни способ контроли и кажда особа хтора прецерпела тоту форму насилства вироятнє постала дочасно безпомоцна. Заш лєм, цо вецей почнєце похопйовац цо ше случує, лєпше препознаце же вон одвичательни за свойо справованє и же тото цо ше вам случує нє пре вашу гришку.