КЕД СОМ МАЛТРЕТОВАНА, ЦО МОЖЕМ ЗРОБИЦ?

Конєчни вибор з яким ше зочуєце тот чи остац чи пойсц – дочасно чи навше. Можебуц сце пробовали висц зоз насилней вязи и зохабиц насилнїка и скорей, алє сце ше предумали и врацели о даскельо днї. Можебуц ше чувствуєце нєдобре або поганьбено, бо сце ше знова нашли у ситуациї насилства.

Закончиц важну вязу у вашим живоце вшелїяк нє лєгко. Приятелє, фамелия и други можу окончовац прицисок на вас же бисце остали або напущели вязу. То вас може збунїц и можеце постац нєодлучни – дакеди пожадаце пойсц, а дакеди пожадаце зачувац вязу. Нє обвинюйце себе и нє дошлєбодзце же би тото уплївовало на вашо одлуки.

Кед роздумуюце о можлївосцох, майце у оглядзе шлїдуюци информациї хтори ше дотикаю насилства:

Кед пожадаце оправдац насилнїково справованє и пребачиц насилнїкови насилство хторе вам наноши, майце на розуме же пракса указала же, без огляду на тото кельо ше жена трудзи, видоволює, керує зраженя и попри почасово лєпшей ситуациї у доме, насилнїк нєодлуга предлужи зоз насилством, а пошлїдки буду чежши.

  • Насилнїково обецунки же вас престанє малтретовац часта форма манипулациї хтора ма за циль тримац вас под контролу и онєможлївиц вас же бисце пошли.
  • Нє постої ґаранция же ше и попри найлєпшей совитодавней потримовки ваш партнер пременї. Велї насилнїки одбиваю совитодавну потримовку и нє сцу припознац же им потребна помоц. Аж и кед ше физичне насилство дочасно застанови, майце на розуме же вас и далєй може контроловац зоз изолацию, застрашованьом и гроженьом.
  • Ви и вашо дзеци заслужуєце же бисце ше чувствовали сиґурно и же бисце були безпечни од физичного, психичного, емотивного и/або сексуалного малтретованя.

Кед одлучице зохабиц насилнїка важне знац же вас чека приношенє важних одлукох – кадзи пойсц, як поступиц, мушице ше иншак орґанизовац и присподобиц живот ґу новей ситуациї, обезпечиц додатни средства финансованя и под.

Запаметайце же ше вше можеце предумац и одлучиц пойсц у каждей хвильки. Вибор же бисце остали можебуц найлєпша опция за вас у тим моменту, алє кед ше вашо думанє пременї нє оклєвайце и нє чувствуйце вину пре тоту одлуку. Маце ше право предумац!

Майце у оглядзе же...

Нїхто вас нє шме малтретовац. Ви нє виновати пре насилство хторе церпице. Нє верце насилнїкови кед вас обвинює и уквилює, кед оправдує насилство, кед повторює же тото вецей нїґда нє зроби и при тим вам купує дарунки, плаче, водзи до ресторану.. Насилство з часом вше частейше и суровше. Нє будзце цихо, попробуйце приповедац шицким о насилстве хторе церпице. Насилство нє ваша ганьба, то ганьба насилнїка.