Odbor za ravnopravnost polova Skupštine AP Vojvodine održao je sednicu na kojoj se upoznao sa Informacijom o aktivnostima Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Odbor za ravnopravnost polova Skupštine AP Vojvodine održao je sednicu na kojoj se upoznao sa Informacijom o aktivnostima Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja. Sednici su pored članica i članova Odbora prisustvovale i Anita Beretić, pomoćnica pokrajinskog sekretara za ravnopravnost polova u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Maja Đundić Branković, samostalna stručna saradnica II za izradu i realizaciju projekata iz oblasti ravnopravnosti polova u tom sekretarijatu, kao i predstavnice Ženske parlamentarne mreže u Skupštini AP Vojvodine Jelena Balašević, Svetlana Selaković, dr Savka Stratijev, Vesna Bjelić Francuski i Laura Rajnović Evetović.

Anita Beretić i Maja Đundić Branković, predstavile su Odboru pozitivne efekte Strategije za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodini, koju je donela Skupština APV 2008. godine. U tom smislu, resorni pokrajinski sekretarijat od 2009. godine uspešno sprovodi projekat „ Ka sveobuhvatnom sistemu za zaštitu od nasilja nad ženama u AP Vojvodini“, koji je podržao i Fond Ujedinjenih nacija za podršku akcijama protiv nasilja nad ženama i čije se aktivnosti zasnivaju na sprovodjenju pomenute Strategije. U poslednjih pet godina, ova Strategija se kao prvi strateški dokument koji u sebi nosi i jasnu političku poruku da jedno društvo ozbiljno želi da se suoči sa problemom porodičnog nasilja, efikasno sprovodi u svih 45 vojvodjanskih opština, i to kroz različite aktivnosti, kao što su programi edukacije za stručnjake koji rade na pitanju nasilja u svojim instistucijama, istraživanja o rodno zasnovanom nasilju u Vojvodini i uspostavljanje redovnog evidentiranja prijavljenih i procesuiranih slučajeva nasilja. Cilj tih aktivnosti koje sprovodi Vlada Vojvodine, jeste da institucionalna zaštita za žene žrtve nasilja postane efikasnija, da se poveća svest javnosti o neprihvatljivosti nasilja nad ženama, kao i da se same žene ohrabre da prijave nasilje, kazala je Anita Beretić u uvodnom obrazloženju.

U konstruktivnoj raspravi na sednici, ukazano je na potrebu unapredjenja saradnje i zajedničkog rada kako samih profesionalaca u ovoj oblasti, tako i institucija i organizacija na svim nivoima, zatim na doslednu primenu preporučene procedure rada u slučajevima nasilja u porodici, posebno kada se donose sudske odluke koje moraju biti zasnovane na objektivnim okolnostima i bez uplitanja ličnog stava po pitanju nasilja u porodici od strane donosioca odluka. Pored toga, ukazano je i na potrebu jačanja svesti o potrebi prijavljivanja porodičnog nasilja, posebno u ruralnim sredinama, potrebu unapredjenja vodjenja evidencije o slučajevima nasilja u porodici, korišćenja usluga SOS telefona na teritoriji Vojvodine i potrebu kreiranja baze podataka za jedinstveno vodjenje evidencije i razmenu podataka o slučajevima porodičnog nasilja. Na sednici je rečeno i da je na osnovu stanja u oblasti prevencije i zaštite od nasilja u porodici i partnerskih odnosa nakon aktivnosti u prethodnom periodu, Pokrajinski seketarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova pristupio revidiranju postojeće i izradi nove Strategije, koja će takodje biti razvijena u skladu sa Konvencijom Saveta Evrope i prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama i porodičnog nasilja.

Predsednica Odbora i koordinatorka Ženske parlamentarne mreže u Skupštini AP Vojvodine Stojanka Lekić, pozvala je sve prisutne da prisustvuju Tribini koja će u okviru obeležavanja „16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama i borbe protiv nasilja u porodici“, biti održana u Skupštini AP Vojvodine 25. novembra ove godine i tom prilikom se bliže upoznaju sa mehanizmima pokrajine, problemima sa kojima se suočavaju institucije i organizacije i primerima dobre prakse u ovoj oblasti.