SOS TELEFONI

SOS telefoni su namenjeni ženama (ali i drugim osobama) sa iskustvom nasilja i tu su da Vam obezbede podršku, informacije o načinima na koje možete zaštiti sebe i načinima na koje možete prijaviti nasilje.

Prilikom poziva SOS telefona možete, ako želite, ostati anonimni i ne morate ostavljati Vaše ime i prezime, niti kontakt podatke.

Pozivanjem SOS telefona se dobija podrška i informacije o zaštiti od nasilja u partnerskim odnosima.

Možete pozvati bilo koji SOS telefon bez obzira na mesto u kom živite.

Osoblje koje radi na SOS telefonu čine obučene volonterke i stručnjakinje iz različitih oblasti (psihologije, prava, medicine i dr.) koje su tu da Vas saslušaju, pruže Vam emotivnu podršku i daju Vam informacije o mogućnostima za izlazak iz nasilja. One su tu da podrže Vaše odluke i pomognu Vam da IZAĐETE iz kruga nasilja!

Osoblje SOS telefona je dobro upućeno u Vaša prava kada je u pitanju nasilje u partnerskom odnosu, Vaša prava koja se odnose na zdravstvenu, pravnu i socijalnu zaštitu i upoznato je sa procedurama koje preduzimaju institucije i organizacije koje se bave prevencijom i zašitom od nasilja u porodici.

SOS telefoni Vam mogu obezbediti informacije o institucijama u kojima se prijavljuje nasilje, gde možete prijaviti nasilje i na koje brojeve telefona.

Sigurnost

Kada tražite pomoć telefonskim putem, koristite javni telefon ili telefon van Vaše kuće. U situacijama trenutnog nasilja, pozovite 92 - policiju. Pokušajte da saznate gde se nalazi najbliži telefon kako biste u situaciji nasilja mogli što pre da potražite pomoć.

Za povećanje sigurnosti kada zovete SOS telefone:

 • Imajte na umu da ukoliko koristite kućni telefon, brojevi telefona koje ste pozivali mogu biti dostupni na uvid nasilniku preko izveštaja sa mesečnog telefonskog računa. Čak i ako ste napustili nasilnika do vremena kada mesečni izveštaj stigne, nasilnik može pratiti telefonske brojeve koje ste pozivali radi pomoći.
 • Pokušajte da obezbedite svoj mobilni telefon. Razmislite o mogućnosti da nabavite sopstveni pre-paid telefon za koji nasilnik neće znati, a sa kojeg ćete moći da obavljate poverljive pozive.
 • Izbegavajte bežične telefone: ako zovete sa Vašeg kućnog telefona, koristite fiksni telefon ako ga imate, pre nego bežični ili mobilni telefon. Pozive sa fiksnog telefona je teže locirati i pratiti.

 

Sos Ženski centar

„Sos Ženski centar“ (nekada Sos telefon za žene i decu žrtve nasilja Novi Sad) je nevladina neprofitna organizacija koja se bavi prevencijom i posledicama nasilja u društvu, sa akcentom na porodičnom nasilju. Naša organizacija je nastala kao projekat Novosadskog Ženskog Centra 08.03.2002. godine, a kao samostalno udruženje građana postojimo od 27.10.2004. godine.

„Sos Ženski centar“ broji oko 40 aktivnih volonterki, mahom studentkinje i apsolventkinje psihologije, pedagogije i prava, a od ove godine imamo i studentkinje sa Medicinkog fakulteta.

Radno vreme „Sos Ženskog centra“ je svakog radnog dana od 18 do 22h, a naš broj telefona je 021/422-740. U tom periodu, naše posebno edukovane volonterke javljaju se na telefon i tokom razgovora pružaju besplatnu informativnu, emocionalnu i psihosocijalnu podršku pozivarkama. Možete nas kontaktirati i preko mejla sos.telefon@gmail.com, a od ove godine imamo i sajt: www.sosns.org.rs, preko kojeg nam se takođe možete obratiti. Imamo i aktivan profil na društvenoj mreži „Fejsbuk“, pa je i ovo još jedna mogućnost obraćanja.

U svoje delatnosti „Sos Ženski centar“ ubraja i lične susrete sa ženama koje su u situaciji nasilja. Ove susrete, koji su takođe besplatni, sprovode naše profesionalno obučene konsultantkinje, a zakazuju se telefonski (preko istog telefona i u isto radno vreme).

Od pre četitri godine praktikujemo i vršnjačku edukaciju sa adolescentima i adolescentkinjama u vidu interaktivnih radionica koje se održavaju po osnovnim i srednjim školama širom Vojvodine, a od nedavno i Srbije. Ove radinoce, koje predstavljaju primarnu prevenciju nasilja među mladima i u adolescentskim vezama, takođe sprovode naše obučene edukatorke.

„Sos Ženski centar“ ima i svoj PR tim koji nekoliko puta godišnje organizuje promocije u vidu uličnih akcija i pojavljivanja u medijima, a sve sa ciljem podizanja svesti ljudi na temu porodičnog nasilja.

Naš telefon beleži na godišnjem nivou 400-600 poziva. Primale smo pozive iz Novog Sada, Vojvodine, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Sve vreme službu podržava Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Sklopljen je protokol o saradnji sa Centrom za socijalni rad grada Novog Sada, te imamo kancelariju u njihovim prostorijama.

 

NVO „Ženska Alternativa“ Sombor

NVO „Ženska Alternativa“ Sombor pokrenula je 2001.g. SOS telefon za žene sa iskustvom nasilja i drugih oblika diskriminacije iste godine kada je organizacija osnovana. NVO“Ženska Alternativa“ Sombor deset godina kontinuirano pruža besplatnu telefonsku pomoć podršku ženama sa iskustvom nasilja. Preko dve hiljade žena zatražilo je ovu vrstu pomoći. Zovu žene sa područja opštine Sombor, ali i sa znatno šireg područja.

Radno vreme telefona je svaki radni dan od 16 do 22 časova.

Na telefonu su angažovane stručnjakinje edukovane članice NVO „Ženska Alternativa“ Sombor.

Raspored angažovanih stručnjakinja je sledeći:

 • Ponedeljak, četvrtak i petak – PSIHOLOŠKINJE
 • Sreda LEKARKA NEUROPSIHIJATRICA
 • Utorak PRAVNICA

SOS telefonska služba predviđa kao prateću uslugu INDIVIDUALNO SAVETOVALIŠTE, gde se svim klijentkinjama na njihov zahtev radi direktna individualna stručna pomoć od strane psihološkinje pravnice ili lekarke . Najčešće je potrebna razmena, saradnja i interdisciplinarni pristup ovih stručnjakinja, jer je problematika kompleksna i često samo uslovno vezana za jedan domen dominantan pomoći.

U svom radu SOS telefon i prateće savetovalište sarađuju i po potrebi posreduju za klijentkinja u krugu drugih važnih institucija i službi u okruženju u skladu sa profesionalnom etikom.

PROFESIONALNA ETIKA RADA NA SOS TELEFONU garantuje osobama koje se obraćaju za pomoć anonimnost i sačuvanu tajnost podataka i potpunu diskreciju na njihov zahtev , a istovremeno standardizovanu stručnost, dostupnost i etiku brige o klijentkinji.

Žene sa iskustvom nasilja, žene u raznim kriznim porodičnim i drugih socijalnim situacijama zovu u vezi sa čitavim spektrom problema. Svaka od angažovanih stručnjakinja u domenu psihologije, prava ili medicine ohrabruju žene da se ne stide, da ne osećaju krivicu i slobodno govore o problemima koji imaju i sa kojima žive oni ili njima bliske osobe, podržavaju ih da ne treba da trpe nasilje, seksualno zlostavljanje, mobing i druge oblike nepoštovanja svojih osnovnih ljudskih prava i da imaju prava na zaštitu i dostojanstven život.

Dobijaju poruku da ih neko razume, prihvata, ceni, želi da im pomogne da nađu izlaz iz nevolja i patnji.

Pravnice pružaju besplatnu pravnu pomoć onima kojima su prava ugrožena . Pomažu da prepoznaju oblike diskriminacije i ugroženosti i usmeravaju kako da vrše i ostvare svoja imovinska, ekonomska, roditeljska i druga prava…

Psihološkinje ih ohrabruju da izraze svoje potrebe,mišljenja, osećanja , postignu emotivnu stabilizaciju u kriznim situacijama, kao i da preveniraju probleme, zatim i da i donose odluke i čine izbore za svoju dobrobit i dobrobit svoje porodice .To čine osnaživanjem kapaciteta žena da ponovo uspostave poverenje u sebe i svoj život, kao i druge ljude i da drugačije postupaju sa problemima. putem konsultacija, savetovanja i psihoterapija.

Lekarka neuropsihijatrica u telefonskom ili individualnom savetodavnom radu vrši trijažu osnovnih zdravstvenih pokazatelja potrebnih za zaštitu i negu osobe koja trpi seksualno, psihičko, ekonomsko ili drugo nasilje, ugrožavanje ili diskriminaciju i radi na preventivnoj medicinskoj zaštiti.

Centar za podršku ženama, udruženje građanki i građana, Kikinda, Vojvodina, Srbija

Savetovalište za pravnu i psihosocijalnu pomoć ženama koje su pretrpele nasilje funkcioniše u sklopu Centra za podršku ženama, kao besplatna socijalna usluga za sve žene sa teritorije opštine kikinda.

Telefon Savetovališta je 0800 10 10 10.

Radno vreme je od 10 do 16 sati (svakog radnog dana).Poziv na ovaj broj je besplatan za pozive iz fiksne i mobilne telefonije.
Žena kojoj je potrebna pomoć u Savetovalište može doći lično ili pozvati telefonom. Takođe, pitanje za stručne saradnice u savetovalištu možete postvaviti na podrska1@open.telekom.rs.

Savetovalište pruža sledeće usluge:

Pravnu pomoć:

 • Upoznavanje sa pravima i mogućnostima koje daje naš pravni sistem (Porodični zakon, Krivični zakon, Zakon o radu i sl.)
 • Pomoć u prikupljanju dokumentacije i dokaza koje olakšavaju pokretanje sudskog postupka (bilo krivičnog, prekršajnog ili parničnog) kao i pisanje tužbe ili podnesaka
 • Povezivanje korisnice sa Službom besplatne pravne pomoći u Opštini Kikinda

Socijalno savetovanje

 • Pruža se potpuna informacija o pravima žene u domenu socijalne zaštite i načina na koje se ta prava mogu ostvariti (porodično pravo, pravo na MOP, na jednokratnu pomoć i sl…)
 • Pruža se informacija i o mogućnostima za smeštaj u sigurnu kuću/sklonište, kada je to potrebno
 • Pomaže u prikupljanju dokumentacije za ostvarivanje socijalnih i drugih prava

Psihološko savetovanje
Usluga podrazumeva individualni savetodavni rad i grupne iskustvene treninge asertivnosti. Cilj savetodavnog rada je pružanje emotivne podrške i ohrabrivanje slobodnog izražavanja misli i osećanja, radi poboljšanja opšteg psihološkog stanja žene.

Asertivni trening
Cilj grupnih treninga je sticanje veština za odbranu svojih prava i izražavanje mišljenja, osećanja i uverenja na direktan, iskren i adekvatan način, bez ugrožavanja prava druge osobe.