ČO MÁM ROBIŤ?

Najpodstatnejšie je, aby ste boli bezpeční a na bezpečnom mieste. Prichystajte sa na opustenie bytu. Urobte plán: kam odísť, aký čas tam možno zostať, ako si zabezpečiť finančné prostriedky na živobytie, kde budú deti, aké doklady a veci si zobrať, kto vám pomôže, kedy a v ktorej chvíli opustíte byt (najlepšie, keď násilník nie je doma).

Ak si plánujete nechať deti, najlepšie je pri opustení bytu zobrať ich zo sebou, ak na to máte možnosť. Toto je dôležité aj preto, lebo súd prihliada na skutkový jav pri posudzovaní a určovaní, ktorému rodičovi sa maloleté dieťa zverí do opatery. Ak jestvuje akékoľvek nebezpečenstvo pri opustení bytu, zavolajte políciu.

Keď odídete, NEHOVORTE O TOM, KDE SA NACHÁDZATE, a štátnym orgánom a inštutúciam, na ktoré sa obraciate, povedzte, aby neposkytovali násilníkovi vašu novú adresu, alebo ako pomocnú adresu uveďte adresu príbuzného alebo priateľa.

Ak máte obavy, že vás po opustení bytu bude násilník prenasledovať, upovedomte o tom:

 • políciu v obci, kde ste sa nasťahovali, pričom uvediete vaše obavy,
 • Stredisko sociálnej práce z dôvodu evidovania: problémov, maloletých osôb a situácie,
 • školu – psychológa,triedneho učiteľa alebo profesora a oboznámte ich o násilí, ktoré ste zažili vy a vaše deti, pričom ich dožiadajte o to, aby vašu novú adresu neposkytovali násilníkovi,
 • lekára.

ČO SI ZOBRAŤ SO SEBOU?

Ak nemáte nedostač času a vopred ste nezostavili zoznam úžitočných vecí, pomôžu vám:

 • kľúče od bytu, auta, víkendovej chaty, sejfu,
 • osobné doklady a detské veci: osobný preukaz, zdravotné knižky, žiacke knižky, výpisy z matriky narodených a pod.,
 • doklady o nadobudnutom majetku, zmluvy, bankové knižky, potvrdenie o sejfe, účty
 • zdravotné a hygienické potreby (lieky pre vás a deti a pod.),
 • veci, ktoré sú vám dôležité, potrebné a na ktorých vám osobne záleží,
 • veci, ktoré sú dôležité a potrebné vaším deťom (dovoľte im aby i ich sami zobrali),
 • najnevyhnutnejšie oblečenie pre vás a pre deti.
 • Ak odnášate veci, ktoré ste do manželstva priniesli, zdedili a dostali od rodičov alebo príbuzných, nepredávajte ich a nikomu nezverujte do opatery. Pri ich odnesení zostavte zoznam, ktorý podpíšete vy a prítomné osoby a ktorý budete ochraňovať. V byte nechajte odkaz, že ste veci odniesli, ale neuveďte, kde sa nachádzate.

ĆI MÔŽEM OPUSTIŤ MIESTO, V KTOROM ŽIJEM?

Voľne môžete opustiť miesto, v ktorom žijete. Tento fakt neoplyvňuje vaše práva v súvislosti s rozvodom manželstva, zverením detí do opatery, výkonom rodičovských práv, staraním o živobytie, deľbou manželského majetkového spoločenstva a pod.

Keď sa súd uznesie o zverení dieťaťa do opatery a udržiavaní osobných vzťahov (stretnutí) iného rodiča s dieťaťom, toto rozhodnutie musíte dodržiavať. Dovtedy sa skutočnosť, že ste spolu s dieťaťom opustili miesto vášho pobytu nebude brať ako odobratie maloletej osoby.

Musíte mať na zreteli, že vtedy nebudete môcť dohliadať, či bola vymenená zámka bytu, či sú všetky veci nadobudnuté v manželstve v byte a či byt nie je prenajatý. Ak je zámka vymenená, byt prenajatý, veci miznú z bytu, musíte ihneď začať súdne konanie na ochranu vaších práv – podaním žaloby o porušenie vlastníckych práv, žaloby o zrušenie nájomnej zmluvy a žaloby o určenie a rozdelenie manželského majetkového spoločenstva.

Je pravda, že by to váš manžel nemal robiť, ak bol majetok nadobudnutý v manželstve spoločnou prácou, čo znamená, že patrí aj vám, ale v praxi sa to stáva.

VEDENIE DENNÍKA

Je užitočné viesť denník, do ktorého budete zapisovať kedy, kde a čo sa vám stávalo a čo sa stáva, kto sa dopustil násilia, aké boli jeho následky, začnúc násilím, ktoré ste zažili a naďalej. Zapíšte mená a adresy svedkov, ktorí vaše tvrdenia môžu dosvedčiť. Zostavte aj zoznam celkového majetku, ktorý ste nadobudli v manželstve a dôkladne ho opíšte.

Všetky uvedené údaje budú potrebné pri uskutočňovaní právnej ochrany.

Zapamätajte si:

Vy sami vykonávate rodičovské právo, kým súd nevynesie rozhodnutie (čl. 77. ods.2. rodinného zákona).