PRÁVO A NÁSILIE

Niektoré zákony (trestný, rodinný, zákon o verejnom poriadku a pokoji a iné) ochraňuje obete násilia a ukladajú tresty násilníkom, ak sa začne konanie a dokáže ich vina.

Trestný zákonník ustáľuje trestné činy a pokuty a podľa tohto zákona násilie v rodine sa považuje za trestný čin – čl. 194. Pokuty sa násilníkom ukladajú súdnym konaním.

Trestný zákoník v čl. 112 bod 28 predpismi upravuje kruh osôb, ktoré sa považujú členmi rodiny a ktorým patrí ochrana na základe tohto článku:

  • manželia, ich deti, predkovia manželov v priamej línii pokrvého príbuzenstva, nemanželskí partneri a ich deti, osvojiteľ a osvojenec, živiteľ a chránenec,
  • bratia a sestry, ich manželia a deti, bývalí manželia a ich deti a rodičia bývalých manželov, ak žijú v spoločnej domácnosti,
  • osoby, ktoré majú spoločené dieťa alebo očakávajú narodenie dieťaťa, hoci nikdy nežili v rodinnej domácnosti.

Osoby, ktoré nepatria do kategórie členov rodiny požívajú ochranu, na podklade iných ustanovení trestného zákonníka (ťažké a ľahké ublíženie na tele, násilinícke správanie sa, ohrozovanie bezpečnosti a pod.).

Niektoré úkony sú nebezpečnejšie od druhých a majú ťažšie následky. Ich závažnosť podmieňuje súdne konanie (Keď násilník kričí a vadí sa – polícia to najčastejšie bude brať ako porušovanie susedských práv a vtedy sa násilník dopustí priestupku, ale keď sa vám člen rodiny vyhráža alebo svojim správaním sa porušuje váš pokoj – to sa bude brať ako násilie v rodine, keď nám spôsobí modriny, popáleniny, škrabance – to sa bude brať ako ľahké ublíženie na tele, keď násilník zlomí prst alebo ruku ženy – to sa bude brať ako ťažké ublíženie na tele).

Rodinný zákon upravuje manželstvo a vzťahy v manželstve a nemanželskom vzťahu, osvojenie, živiteľstvo, opatrovníctvo, vyživovanie, majetkové vzťahy v rodine, ochranu proti násiliu v rodine a uplatňuje sa vtedy, keď sa plánujete rozviesť a získať výživné, keď sa určuje váš príspevok k nadobudnutiu majetku v manželskom alebo nemanželskom zväzku, ako aj vtedy, keď sa proti násilníkovi ukladajú ochranné opatrenia proti násiliu. Konanie sa vedie v súde.

Konanie vo veci uloženia opatrenia proti násilu v rodine je súrne. Možné opatrenia uložené proti násilu v rodine sú: vyhostenie násilníka z rodinného bytu alebo domu, nasťahovanie obete do rodinného bytu alebo domu, zákaz priblíženia sa, zákaz vstupu do okolia miesta bývania alebo práce. Opatrenia sa ukladajú najviac na rok s možnosťou predĺženia. Súd môže súčasne uložiť viac opatrení.

Rodinný zákon predpismi stanovuje okruh osôb, ktoré sa považujú za členov rodiny a ktorým bude poskytnutá ochrana na podklade tohto zákona:

  • manželia alebo bývalí manželia,
  • deti, rodičia a ostatní pokrvní príbuzní, osoby vo svokrovskom, alebo adoptívnom príbuzenstve, vlastne osoby, ktoré spája živiteľstvo,
  • osoby, ktoré žijú, alebo žili v tej istej rodinnej domácnosti,
  • nemanželskí partneri alebo bývalí nemanželskí partneri,
  • osoby, ktoré nevzájom boli, alebo sú ešte stále v emotívnom sexuálnom vzťahu, vlastne ktoré majú spoločné dieťa, alebo očakávajú narodenie diteťaťa, hoci nikdy nežili v tej istej rodinnej domácnosti.
  • konania na uloženie opatrení proti násiliu v rodine, určovanie vášho príspevku k nadobudnutiu majetku počas manželstva a výživného sa môžu začať aj počas trvania manželstva a nasúviasia s podaním žiadosti o rozvod manželstva.

Postup výkonu upravuje spôsob výkonu súdnych uznesení lebo zmierov (napr. výkon prisúdeného výživného, vrátenie dieťaťa, a pod.).