BEZPEČNÝ DOM

Bezpečné ženské domy sú útulky určené všetkým ženám a ich deťom, ktoré sú ohrozené elesným, sexuálnym, duševným a ekonomickým násilím v rodine. Bezpečné ženské domy sú formy dočasného ubytovania, ktorých cieľom je ženám a deťom poskytnúť ochranu a podporu ochrany od násilia. Bezpečné domy sa nachádzajú na tajných lokalitách, aby sa užívateľom zebezpečila úplná bezpečnosť. Vo Vojvodine sú tri bezpečné domy – v Novom Sade, Sombore a Zreňanine. Tieto bezpečné domy určené sú aj pre ženy, ktoré žijú v iných prostrediach. Pobyt v bezpečnom dome je bezplatný pre užívateľky a náklady ich pobytu hradia lokálne obecné správy.

Bezpečný ženský dom má funkciu ochrániť ženu a zaistiť premiestnenie z prostredia, v ktorom sa páchalo násilie. Cieľom je, aby sa žene umožnil návrat do normálneho spôsobu života v spoločenstve a aby sa jej poskytla možnosť organizovať život bez násilia. Žena sa tým spôsobom povzbudzuje, aby sa postupne znovu zapojila do spoločenstva.

Ako do bezpečného domu?

V prípade že sa náslie práve koná, ženy a deti sa urgentne ubytujú v bezpečných ženských domoch. Vtedy nie je nevyhnutné odovzdať dokumentáciu, ktorá je povinná pre príjem.  Ak ženy a detí musia byť núdzove ubytované v bezpečnom dome, koná sa súrne ubytovanie, v takej situácii nie je nevyhnutné odovzdať dokumentáciu, ktorá je povinná pre príjem.

V prípade, že nejde o núdzové ubytovanie ženy, do útulku Bezpečného ženského domu užívateľky prichádzajú stanoveným postupom. Tento postup rozumie uskutočňovanie kontaktu so ženou mimo bezpečného domu a odborný tým Centra sociálnej práce na základe interviewa so ženou posudzuje, aký druh pomoci je potrebné zabezpečiť a aký je najadekvátnejší, aby sa jej pomohlo dostať sa von z násilia.

V záchytnej stanici sa užívateľom zabezpečuje krátkodobý pobyt a starostlivosť po stanovenie vhodnej formy ochrany najdlhšie desať dní. V útulku Bezpečného ženského domu ženám a deťom je umožnený pobyt najdlhšie šesť mesiacov. Počas toho pobytu ženy a deti sa zoznamujú s inými užívateľmi domu, životným priestorom a prostredím. V atmosfére bezpečnosti, akceptácie a podpory poskytuje sa im možnosť, aby sa uvoľnili, odýchli si, posilnili, získali pozornosť a núdzovú pomoc, ktorá im je potrebná (zdravotná, psychologická a iný druh pomoci). V tejto fáze, ktorá môže trvať krátko, ženy a deti majú nárok na starostlivosť a právo, aby sa im nekládli otázky, ktoré sa vzťahujú na samostatné riešovanie zložitých problémov. Postupne sa zoznamujú s potrebami a požiadavkami organizovania každodenného života. Taktiež sa detailnejšie zoznamujú s druhom a spôsobom poskytovania odbornej pomoci, koja se organizuje v rámci bezpečného domu a ktorú môžu používať prostredníctvom individuálej a skupinovej práce, rôzne kreatívne dielne alebo edukácie, v závistlosti od hmotných a technických možností bezpečného domu a osobných preferencií, ako aj pomoc v prepájaní na iné inštitúcie, ktorú sú významné pre riešovanie ich problému (súd, právne poradenectvo, Stredisko sociálnej práce, zdravoté ustanizne, školy, polícia a iní). V prípade, že je dieťa školského veku (s matkiným povolením), oboznamuje sa škola s aktuálnou rodinnou situáciou a skutočnosťou, že je dieťa ubytované v Bezpečnom ženskom dome. Kontakty otca a detí sa upravujú prostredníctvom Obecného súda, ktorý uznáša o optimálnom modeli stretávania sa. Počas pobytu užívateľky v útulku pravidelne sa analyzujú dosiahnuté výsledky a rozhoduje sa, či je nevyhnutné predĺžiť pobyt.

Kritériá pre prijatie

Základným kritériom pre príjem ženy do bezpečného domu je jestvovanie telesného, sexuálneho, duševného alebo ekonomického násilia. Kritéria sa taktiež určujú aj podľa situácie, v ktorej sa žena nachádza (ohrozenosť násilím a dostupnými zdrojmi ochrany), ako aj jej psychofyzickým stavom.

Do útulku a záchytnej stanici sa nemôžu prijímať osoby, ktoré trpia vážnymi psychatrickými ochoreniami alebo majú anamnézu psychiatrických porúch, osoby závistlé na alkohole, drogách a tabletách, mierne a ťažko mentálne postihnuté osoby, ako aj osoby s poruchami v správaní, ktoré by narušovali fungovanie útulku a záchytnej stanice.

Text je napísaný na základe informácií o Bezpečnom dome v Novom Sade.

http://www.csrns.org.rs/sigurnakuca/sekcije