ČO JE NÁSILIE

Násilie alebo zlé zaobchádzanie je každé správanie sa alebo úkon vykonaný proti vôli ženy, ktoré ju ohrozuje duševne, telesne, pohlavne, ekonomicky, ako aj jej pokoj.

DRUHY NÁSILIE

Duševné násilie

Duševné násilie je najrozšírenejší druh násilia. Sem patria situácie, keď vás alebo vašich príbuzných a priateľov partner uráža, vysmieva sa, kritizuje, obviňuje, vyhráža sa, nazýva vás hanlivými pomenovaniami, zneuctieva, (napr. – si sprostá, – pozri sa, aká je tvoja matka, – tvoje priateľky zle vplývajú na teba a pod.), keď je žiarlivý, načúva vaše telefonáty, kutre vo vašej kabelky, obmedzuje alebo znemožňuje vašu kominukáciu s rodinou a priateľkami, svojím spávaním vás navádza na myšlienku, že ste šialená a iné podobné situácie.

Ekonomické násilie

Ekonomické násilie zahrňuje situácie, keď vám partner nedáva peniaze na rodinné potreby, znemožňuje nahliadnutie a prístup do rodinného zárobku, berie zárobok a obmedzuje spotrebu, keď si žiada, aby ste zdôvodnili každý dinár, keď vás núti opustiť prácu a nedovoľuje zamestnať sa, keď vás manipulatívnymi úkonmi znemožňuje aby ste zdokonaľovali v práci alebo sa školili (pred skúškou alebo pracovnou povinnosťou robí výtržnosti, zaplatí vám drahú cestu, organizuje príchod hostí), keď sa všetok nadobudnutý majetok píše na ňom, ako aj iné podobné situácie.

Telesné násilie

Telesné násilie zahrňuje: zauchá, údery, tlačenie, kopanie, štípanie, dlávenie, ťahanie za vlasy, lámanie častí tela, rezné rany, hasenie ohorkov na tele, škrtenie, škriabanie, uhryznutie, podkladanie nôh, triafanie predmetom, ako aj iné.

Pohlavné násilie

Pohlavné násilie zahrňuje: každý pohlavný styk, alebo pokus o uskutočnenie pohlavného styku či aktivít mimo vašej vole a tiež aj nútenú účasť v pohlavných aktivitách neprijemných alebo ponižujúcich pre vás. Sem patrí aj znásilnenie a pokus o znásilnenie, dotýkanie intímnych častí tela, neprijemné poznámky, ponuky, žiadosti, vydieranie, žarty, výraz tváre pohlavného rázu, pohyby tela spôsobujúce u vás pocit hanby alebo poníženia, nútenie na pozeranie pornofilmov alebo časopisov, nútenie na pornografické fotografovanie, ako aj iné.

Znepokojovanie

Znepokojovanie zahrňuje: vykrikovanie, hluk, vyháňanie z bytu, skrývanie alebo vyhadzovanie vašich vecí, dokumentov a podobné, rozhadzovanie, trhanie alebo ničenie vaších predmetov, poškodzovanie domácich prístrojov, ako aj iné.

Iné druhy násilia

Sú aj iné druhy násilia spôsobené na rôznych miestach a v rôznych životných situáciách (napr. keď násilník o vás hovorí nepravdivé veci alebo také, ktoré škodia vašej povesti, iným hovorí veci z vášho osobného alebo rodinného života a iné).

Násilím sa tiež považuje:

  • ak sa vám zdá, že sú incidenty telesného násilia menej dôležité v porovnaní s tými, o ktorých ste čítali, pozerali v televízii, alebo počuli od iných žien. Nejestvuje lepšia a horšia obmena násilia, môžete byť tažko zranení, ak ste napr. postrčení,
  • ak sa incidenty telesného násilia stali raz alebo dvakrát počas trvania vzťahu. Štúdie ukazujú, že ak vás partner/manžel raz zranil, pravdepodobne sa násilie zopakuje,
  • ak telesné útoky prestávajú, keď sa stávate pasívny a keď sa vzdávate svojich práv, aby ste vyjadrili to čo chcete, slobodne sa pohybujete a stretávate sa s inými ľudmi a samostatne rozhodujete. Nepovažuje sa za víťazstvo, ak sa vzdáte svojich práv, aby partner na vás toľko neútočil!
  • ak nieto telesného násilia. Na mnohé ženy sa emotívne a verbálne útočí. Môže to byť rovnako desivé a často tažko pochopiteľné.