PROKURATÚRA

Prokuratúra stíha páchateľov spoločensky nebezpečných činov. Trestný zákonník stanovuje spoločensky nebezpečné úkony (napr. násilie v rodine, neplatenie výživného, odobratie maloletej osoby, znásilnenie…)

Ak ste obeťou násilia v rodine, trestné oznámenie na políciu alebo prokuratúru podávate v obci spáchania činu. V rámci trestného oznámenia navrhnete, aby prokurator navrhol, aby súd:

  • uložil vyšetrovaciu väzbu násilníkovi (čl. 141 až 147 Zákona o trestnom konaní),
  • počas trvania trestného konania, ak násilníkovi nebola uložená vyšetrovacia väzba a z dôvodu vašej ochrany ako svedka/poškodenej strany v trestnom konaní uložil opatrenie, ktorým bude obvinenému zakázané navštevovať určité miesta (kde pracujete, bývate a pod.) alebo stratávať sa s určitými osobami, alebo sa im ubližovať (vám ako poškodenej osobe alebo deťom ako poškodeným osobám alebo svedkom) z dôvodu vedenia trestného konania (čl. 133 a 136 bod 2 a 11 Zákona o trestnom konaní),
  • uložil bezpečnostné opatrenie zákazu približovania sa a komunkácie s poškodenou osobou (vami alebo vašimi deťmi) z čl. 89 a Trestného zákonníka, ak násilníkovi boli uložené peňažná pokuta, práca vo verejnojm záujme, podmienečný rozsudok, alebo súdne napomenutie (čl. 80 odsek 6 Trestného zákonnika).

Prokurátor bude preukazovať, či sa váš partner dopustil trestného činu. Nie je, však, vaším zástupcom ani splnomocnencom. Prokurátor zastupuje štátne záujmy a podniká opatrenia na znemožnenie páchania spoločensky nebezpečných skutkov. Na prokurátora sa obraciate vtedy, keď máte nové poznatky a dôkazy alebo vás zaujímajú iné detaily v súvislosti s trestným činom.

V spisovni prokuratúry zistíte číslo vášho predmetu a ktorému prokurátorovi bol pridelený na spracovanie. Kýmkoľvek váš predmet nepostúpi na spracovanie sudcovi, dôkazy budete doručovať prokurátorovi.

Ak prokurátor mieni, že nejestvujú dôkazy o tom, že páchateľ vykonal trestný čin alebo sa pre príhlásený čin nestíha z úradnej povinnosti, upovedomí vás o tom a určí lehotu, zakiaľ môžete začať trestné konanie alebo v ňom pokračovať (ak konanie už prebieha).