PORUČENSKÝ ORGÁN – STREDISKO SOCIÁLNEJ PRÁCE

Strediska sociálnej práce jestvujú v obciach

Strediská sociálnej práce:

  • koná na podklade súdneho príkazu: pomáha v obstarávaní potrebných dôkazov, uvádza svoju mienku o opostatnenosti žiadaného ochranného opatrenia (čl. 286 rodinného zákona), ako aj o zverení do opatery detí jednému rodičovi a pod,
  • v rozvodovom konaní môže mať úlohu mediátora,
  • môže vzniesť žalobu vo veci ochrany proti násiliu: žaloba na ochranu proti násilia v rodine (čl. 284 odsek 2 rodinného zákona), žaloby vo veci výživného maloletého dieťaťa (čl. 278 odsek 3. rodinného zákona), žalobu vo veci pozmenenia rozhodnutia o zverení do opatery a výchovy dieťaťa,
  • rozhoduje vo veci žiadosti o pomoc a nápravu porušených rodinných vzťahov, kde má poradenskú úlohu. Je potrebné, aby jeden alebo obidvaja manželia, ktorí sa neplánujú rozviesť, podali žiadosť stredisku o pomoc v riešení porušených rodinných vzťahov,
  • vedie evidenciu a dokumentáciu o obetiach násilia a násilníkoch, ktorým bolo uložené ochranné opatrenie (súd povinne doručuje rozsudok stredisku),
  • vynáša plán ochrany diteťaťa vo všetkých segmentoch,
  • koná na podklade súdnych príkazov,
  • koná prevenčný a korekčný dohľad nad výkonom rodičovských práv (čl. 79, čl. 80 rodinného zákona). V medziach korekčného dozoru stredisko koriguje rodičov vo výkone rodičovských práv, vysiela ich do rodinnej poradne alebo mediačnej ustanovizne, a uznáša sa v súvislostiach s uvedeným. Môže začať súdne konanie vo veci odňatia rodičovského práva a pod.)
  • uznáša sa vo veciach opatrovníctva, živiteľstva a osvojenia.

Stredisko v prvom rade prihliada na záujmy detí

Ak v rodine jestvuje náslie, mediácia (sprostredkovanie v spore) a rodinná alebo partnerská terapia nie sú zodpovedajúce postupy.

Návrh na mediáciu nemusíte prijať.

Ak poskytujete vyhlášku orgánu, ktorý navrhol mediáciu, zdôrazníte, že ju nepríjimate z dôvodu jestvovania násilia.

Zapamätajte si:

Súd vedie konanie a uznáša sa o vyživovaní detí, zverení do opatery, výkone rodičovských práv, úprave spôsobu udržiavania osobných vzťahov (návštevách) dieťaťa s rodičom, odňatia rodičovských práv, ochranných opatreniach z dôvodu násilia v rodine a pod.

Úloha Strediska sociálnej práce pri vynesení ochranného opatrenia proti násiliu

Ak ste začali súdne konanie z dôvodu vynesenia ochranných opatrení proti násilu, súd si od strediska vyžiada: aby zapazpečil všetky potrebné údaje súvisiace s násilím, ktoré sa stáva, ako aj jeho mienku o potrebnom ochranom opatrení (článok 286 rodinného zákona). To znamená, že stredisko predvolá vás a osobu, ktorá sa dopustila násilia, vykoná s vami rozhovor a podnikne aj nevyhnutné diagnostické, terénne a iné úkony. Povedzte im všetko, čo sa stalo (poskytnite odpovede na otázky: kto to urobil, kedy, kde, ako, čím, s kým, kto to videl, uveďte následky a pod.). Ak sa násilie stavalo aj skôr, záväzne im to pripomente. Ak máte lekárske osvedčenia o evidencii úrazov, poskytnite im fotokópie. Ak bol násilník už trestaný (uznesením súdu alebo priestupkovým súdom), povedzte im všetko, čo o tom viete. Dobre by bolo porozprávať sa predtým so svojim psychoterapeutom alebo inou osobou, ktorej dôverujete.

Stredisko sociálnej práce alebo iný orgán koná na podklade nariadenia súdu a poskytuje pomoc v obstarávaní potrebných dôkazov. Poskytuje aj svoju mienku k prerokúvaným otázkam a primeranosti žiadaného opatrenia.

Ak bolo stredisko upovedomené o tom, že je porušené niektoré právo dieťaťa, je povinné začať súdne konanie z dôvodu ochrany jeho práv (napr. vzniesť žalobu o výživné, žalobu o zverenie maloletného dieťaťa do opatery, žalobu na výkon rodičovského práva, žalobu o úprave spôsobu udržiavania osobných vzťahov dieťaťa s rodičom v nadväznosti na vynesenie ochranných opatrení proti násiu v rodine, žalobu na odňatie rodičovských práv a pod.)