SUDCA PRE PRIESTUPKY = PRIESTUPKOVÉ SÚDY

Priestupok – Kto sa dopúšťa priestupku?

Priestupku sa dopustí ten, kto zaviní protiprávny úkon, stanovený predpismi ako priestupok.

Priestupkové previnenia môžu byť a sú ustanovené v rôznych predpisoch (zákonoch a uzneseniach a pod. – napríklad porušovanie verejného poriadku a pokoja, zákon o základoch bezpečnosti cestnej premávky, zákonmi ktorými sa upravujú práva spotrebiteľov, zákonmi ktorými sa upravujú dopyt tovaru a služieb, rozhodnutie o chove zvierat a pod.).

Verejný pokoj a poriadok ruší ten, kto:

  • hádaním alebo krikom narúša verejný poriadok a pokoj, alebo svojím správaním ohrozuje bezpečnosť občanov,
  • ohrozuje bezpečnosť inej osoby vyhrážaním, že zaútočí na život alebo telo jeho alebo jemu blízkej osoby a úrážaním alebo páchaním násilia nad inými, vyvolávaním bitky alebo účasťou v nej, ohrozuje pokoj občanov alebo narúša verejný poriadok a pokoj.

Ak niekto niektorým uvedeným úkonom porušil váš kľud a pokoj, môžete proti nemu podať žiadosť o začatie priestupkového konania alebo upovedomiť o tom políciu a trvať na tom, aby začali konanie.

Uvedené správanie sa považuje za priestupok vzhľadom na to, že každý má nárok na osobnú a majetkovú bezpečnosť, kľud, pokoj, súkromie a právo na slobodu pohybovania sa, ako aj na ochranu verejnej morálky a ľudskej dôstojnosti.