ÚLOHA SÚDU

Súd je štátny orgán, ktorý najmenej medzi dvoma stranami sporu v určitom konaní a na podklade skutočností, dôkazov a pod. vynáša rozhodnutie (rozsudok, výmer a pod.).

Súdne konania prebiehajú v obecných, krajských a v Najvyššom súde Srbska, vlastne v základných, vyšších a apelačných súdoch od 1.1.2010.

Občianske súdne konania vo veci: uloženia ochranných opatrení proti násliu v rodine, rozvodu manželstva, zverenia detí do opatery, určovanie manželského majetkového spoločenstva sa vedú v obecnom súde v meste, gde má odporca bydlisko. V prípade rozvodu manžestva príslušný je súd mesta, v ktorom manželia mali posledné spoločné bydlisko, alebo kde odporca má bydlisko a v konaní za zmenu súdneho rozhodnutia o výške výživneho, v meste kde vydržiavaná osoba má bydlisko, alebo kde odporca má bydlisko.

Trestné konania sa vedú v obecných súdoch/základných súdoch miest spáchania činu.

V krajských súdoch sa vedú trestné konania vo veci niektorých ťažkých trestných činov (znásilnenie, vražda, lúpež), pre ktoré sa ukladá trest odňatia slobody nad 10 rokov, podľa mesta kde je čin spáchaný.

Ak podáte súkromnú žalobu alebo žalobný návrh na nepríslušný súd, tento súd z úradnej povinnosti doručí vašu žalobu alebo žalobný návrh príslušnému súdu.

O žalobe proti uzneseniu obecného súda rozhoduje krajský súd a o žalobe proti uzneseniu krajského súda/vyššieho súda Najvyšší súd Srbska/Apelačný súd, ktorý uznáša aj o revízii.