NÁSILIE VO VOJVODINE

Pokrajinský sekretariát pre prácu, zamestnávanie a rovnosť pohlaví v rámci projektu „K rozsiahlemu systému na zamädzenie násilia na ženách vo Vojvodine” v spolupráci s Viktimologickou spoločnosťou Srbska vykonal výskum o výskyte rodinného násilia vo Vojvodine. Tento výskum predstavuje príspevok úsiliu, aby sa hlbšie preskúmali rozmery a chrakteristiky tohto javu, o ktorom zasiaľ len malí počet výskumov poskytuje úplnejšie údaje. Výskum je vykonaný na vzorke 516 žien zo všetkých obvodov Vojvodiny a rovnomerne sú zastúpené ženy z mestských a vidieckych prostredí. Výsledky dosvedčujú, že je násilie veľmi rozšíreným zjavom vo Vojvodine.

 • Viac ako polovica žien zapojených do výskumu zažila nejaký vid rodinného násilia.
 • Takmer každá druhá žena zažila nejaký vid duševného násilia.
 • Najbežnejší tvar duševného násilia je ponižovanie vlastne hanobenie (44.4% prípadov).
 • Asi 27% žien bolo vystavené hrozbám telesným násilím a takmer nad 34% z nich boloo páchané telesné násilie.
 • V 34% prípadov hrozieb telesným násilím sa vyhráža zavraždením a najčasteší tvar telesného násilia je zauškovanie (25.5% tehto druhu násilia). Tento tvar násilia je ťažký, lebo vyvoláva akútne následky v podobe fyzických zranení, ale aj chronické psychosomatické poruchy alebo traumatické zážitky.
 • O niečo viac ako 8% žien zapojených do výskumu, zažilo vyhrážanie zbraňou, pokým v 6.2% prípadov násilník na nich zaútočil zbraňou.
 • Najčastejšie sa vyhráža nožom a strelnou zbraňou (v 37.2% prípadov), násilník najčastejšie napáda tvrdými predmetami z domácnosti (v 34.4.% prípadoch zaútočí zbraňou).
 • Prenasledovanie zažilo 18.6% žien.
 • Telefonáty za účelom sledovania, kontróly, vydierania, urážania a prosikania sú najčastejšie tvary prenasledovania (32.3% prípadov).
 • Sexuálne násilie v rodine zažilo takmer 10% žien.
 • Pohlavné styky mimo svojej vôle sú najfrekventovanejšia obmena sexuálneho násilia (59.6% prípadov). Ustarostňuje to, lebo výskum znovu potvrdil veľkú skrytosť a neochotu hovoriť o sexuálnom násilí, preto je isté, že sú skutočné percentá väčšie od zobrazených.
 • Násilie v intímnych partnerských vzťahoch (v ktorých muž bol násilný vôči žene) je najčastejším tvarom prihláseného násilia nad inými členmi rodiny žien, zapojených do výskumu a v iných rodinách, ktoré tieto ženy poznajú.
 • Rodinné násilie sa najčastejšie zopakovalo viac ako desaťkrát.
 • V zaznamenaných prípadoch rodinného násilia najčastejším násilníkom bol terajší alebo bývalý manžel, resp. partner respondentky.
 • Násilie sa často javí ako sprievodný jav rozličných tvarov závistlosti násilníka (napr. hazardovania, alkoholu).
 • Ako jedna z častých obmien násilia je manipulácia a vydieranie deťmi, ktorá niekedy zahŕňa aj telesné trestanie detí.
 • Ženy sú často svedkyne násilia, ktoré sa odohráva v ich priamom okolí.
 • Nejestvujú značné rozdiely súvisiace s týmto javom v mestských a vidieckých prostrediach.

Výskumy rodinného násilia vo Vojvodine potvrdili vysoké percento chápania násilia v rodine ako druhu zločinu v legislatíve vzťahujúcej sa na násilie v rodine, avšak oboznámenosť o ochranných opatreniach od rodinného násilia je ešte stále na nízkej úrovni, čo hovorí o potrebe, naďalej pracovať na pozdvihovaní povedomia žien, najmä na vidieku, gde je informovanosť žien, aj keď ide o jestvovanie nevládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú podporovaním v prípade násilia, tak aj keď ide o legislatívu na značne nižšej úrovni ako v meste.