O PROJEKTE

Zhromaždenia AP Vojvodiny schválilo roku 2008 Stratégiu pre ochranu proti násiliu v rodine a iným formám rodovo podloženého násilia v AP Vojvodine na obdobie rokov 2008 až 2012. Stratégia je prvý strategický dokument v boji proti násiliu na ženách nielen v AP Vojvodine, ale aj v Srbskej republike.

Vďaka podpore Fondu Organizácie spojených národov na zastavenie násilia na ženách mali sme možnosť ihneď po schválení stratégie začať s jej uskutočňovaním. Budovali sme a stále budujeme komplexný systém na znemožňovanie násilia na ženách – systém, v ktorom profesionálky a profesionáli, zamestnaní v inštitúciách, môžu ženám poskytnúť najlepšiu možnú ochranu proti násiliu, systém, v ktorom sú ženy informované o svojich právach a druhoch podpory, s ktorými môžu počítať. Cieľ, ktorý sa snažíme uskutočniť, je ten, aby sa v AP Vojvodine uviedla nultá tolerancia na násilie v rodine, ako aj všetky iné druhy rodovo podmieneného násilia, ktoré sa pokladajú za porušovanie základných ľudských práv. Aby sme to uskutočnili pracovali sme vo všetkých štyridsiatich piatich obciach v AP Vojvodine, zorganizovali sme vyše dvesto školení, v ktorých sa zúčastnilo bezmála tritisíc profesionálok a profesionálov zo stredísk sociálnej práce, polície, súdov, prokuratúr, zdravotníctva, školstva, ženských organizácií. Usporiadali sme kampane, aby sme zmenili patriarchálne postoje a rozšírené stereotypy, ktoré stále ospravedlňujú mužské násilie na ženách. Pracovali sme aj s mladými v celej AP Vojvodine z dôvodu znemožňovania násilia v budúcnosti. Uskutočnili sme výskumy, aby sme čím lepšie zvážili špecifiká násilia na ženách v AP Vojvodine a aby naše aktivity spočívali na vierohodných informáciách a konkrétnych potrebách žien v AP Vojvodine. Celý čas sme strávili na zapájaní do siete inštitúcií, lebo veríme, že len taký komplexný systém môže poskytnúť adekvátnu odpoveď na skutočnosť, že každá tretia žena v AP Vojvodine prežila fyzické násilie a každá druhá psychické. Bez ohľadu na všetky podniknuté aktivity tieto boli nedostatočné, aby sa násilie na ženách zastavilo. Je nevyhnutné bojovať ďalej, na čo nás upozorňuje 10 žien, ktoré v AP Vojvodine roku 2013 zavraždili ich partneri.

Na základe dosiahnutých výsledkov Pokrajinský sekretariát pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť sa roku 2013 stal partnerom povereným územím Vojvodiny v rámci projektu Integrovaná odpoveď na násilie v rodine v Srbsku, ktorý uskutočňujú UNDP, UNICEF a UN Njomen v spolupráci s Ministerstvom práce a sociálnej politiky a Ministerstvom osvety, vedy a technologického rozvoja.

Najdôležitejšie aktivity v rámci projektu Integrovaná odpoveď na násilie v rodine v Srbsku sú usmernené:

  • na podporovanie riešenia zložitých prípadov násilia v partnerských vzťahoch prostredníctvom spoluprác všetkých relevantných inštitúcií a organizácií na lokálnej úrovni v desiatich zvolených obciach na území AP Vojvodiny (Zreňanin, Novi Bečej, Vršac, Pančevo, Kovin, Sriemska Mitrovica, Irig, Kanjiža, Apatin, Báčska Topola i Mali Iđoš),
  • na vypracovanie alebo revidovanie dohody o spolupráci všetkých služieb v spoločnosti, v súlade so všeobecným protokolom a osobitnými protokolmi o postupoch a spolupráci ustanovizní, orgánov a organizácií v situáciách násilia na ženách v rodine a partnerských vzťahoch, ktorá plánuje rozvoj lokálych samospráv do marca roku 2014,
  • na organizovanie základných a špecializovaných edukácií, ktoré súvisia s prevenciou a ochranou proti násiliu v rodine a ktoré sa organizujú v súlade s potrebami služieb,
  • na vypracovanie novej stratégie na prevenciu a ochranu proti násiliu v rodine a rodovo podmienenému násiliu vo Vojvodine,
  • na vypracovanie programu ekonomického silnenia žien, čo prežili násilie,
  • na vypracovanie programu prevencie a ochrany proti násiliu žien, ktoré patria do citlivých spoločenských skupín: Rómok, žien s invaliditou, žien z dedinských prostredí.