• Ústava Republiky Srbsko(,,Sl. glasnik RS”, br. 98/06), ručí rovnosť žien a mužov a rozvíja politiku rovnakých možností (čl. 15.), zakazuje priamu a nepriamu diskrimináciu z akého koľvek dôvodu (čl. 21. st. 3.), ručí právo na rovnakú súdnu ochranu (čl. 21.), právnu pomoc (čl. 67.), právo na rehabilitáciu a úhradu materiálnej alebo nemateriálnej škody zapríčinenú nezákonnou alebo nesprávnou prácou štátnych alebo iných orgánov (čl. 35.), právnu ochranu všetkých základných ľudských práv všetkých občanov a občaniek bez diskriminácie, vrátané obracania sa na medzinárodné inštitúcie s cieľom ochrany ručených práv (čl. 22. st 2.),

  • Trestný zákonník (,,Sl. glasnik RS”, 85/2005, 88/2005 – oprava a 107/2005 – oprava), násilie v rodine definuje ako trestný čin (čl. 194.) ten, pre ktorý je stanovená pokuta alebo trest väzenia do jedného roku, vlastne trest väzenia do troch rokov v prípade horších foriem trestného činu, nedodržiavanie ochranných opatrení proti násiliu v rodine, určených rodinným zákonom, trestajú sa pokutou alebo väzením do troch mesiacov; znásilnenie v manželstve sa taktiež považuje za trestný čin (čl. 178.),

  • Zákonník o trestnom konaní(,,Sl. list SRJ”, br. 70/2001 i 68/2002, ,,Sl. glasnik RS”, č. 58/2004, 85/2005 i 49/2007), ručí osobitnú ochranu obetí, poškodených a svedkov počas trestného konania, najmä maloletých osôb (čl. 101., 102., 109. i 292),

  • Rodinný zákon(,,Sl. glasnik RS”, br. 18/2005), definuje násilie v rodine ako „správanie ktorým jeden rodinný člen ohrozuje telesnú integritu, duševné zdravie alebo pokoj iného člena rodiny” (čl. 197.), poskytuje ochranné opatrenia, ktoré je súd oprávnený vynášať v samostatnom konaní (čl. 198.), ako aj špecializované súdne rady (čl. 203.),

  • Zákon o verejnom poriadku a pokoji (,,Sl. glasnik RS”, č. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05), uplatňuje sa v trestnom konaní v prípadoch násilia v rodine (čl. 6. odsek 1., 2. a 3.),

  • Zákon o maloletých páchateľoch trestných činov a trestnoprávnej ochrane maloletých osôb(,,Sl. glasnik RS”, č. 85/2005), obsahuje osobitné ustanovenia o ochrane maloletých osôb, ktoré sa v trestnom konaní úvádzajú ako poškodené,

  • Zákon o programe ochrany účastníkov trestného konania (,,Sl. glasnik RS”, č. 85/2005), ustanovuje opatrenia na ochranu života, zdravia, telesnej integrity, slobody a majetku účastníkov v trestnom konaní, vlastne chránenej osoby,

  • Zákon o výkone trestných sankcií (,,Sl. glasnik RS”, č. 85/2005),

  • Zákon o polícii (,,Sl. glasnik RS”, č. 101/2005),

  • Zákon o zbraniach a strelive (,,Sl. glasnik RS”, č. 9/92, 55/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/2003, 101/2005 – iný zákon i 85/2005 – iný zákon), umožňuje vydávanie povolenia strelnej zbrane osobe, ktorá nie je súdne trestná pre tresné činy znásilnenia a násilného správania a proti ktorej sa nevedie trestné stíhanie (čl. 8.).