• Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN (1946),

  • Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien OSN (CEDAW) (U.N. Doc. A/34/46) a Všeobecné odporúčanie č. 19 Výboru pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien (U. N. Doc. A/47/38) 1992 – si vyžadujú podnikanie všetkých nevyhnutných opatrení za účelom odstrániť diskrimináciu žien a zamädzenie rodinného násilia, vrátané schaľovania osobitných právnych predpisov o rodinom násilí, trestných sankciách pre páchateľov násila, občianských opravných opatreniach preventívne a ochranné opatrenia,

  • Deklarácia OSN o odstránení násila vôči ženám (A/Res/48/104) 1993 – konkretizuje akcie, ktoré by štát mal podniknúť na odstránenie rodinného násila: zodpovedajúca trestné zákony, vypracovanie národných plánov akcie, zabezpečovanie služieb a zdrojov pre ženy obete násilia, školenie a rodová senzibilizácia štátnych úradníkov a zabezpečovanie zdrojov z štáteho rozpočtu a boja proti rodinnému násilu,

  • Rezolúcia Komisie OSN pre ľudské práva 2003/45, Odstránenie násila na ženách (E/CN.4/2003/L.11/Add.4) – vlády majú „afirmatívnu povinnosť zveľaďovať a chrániť ľudské práva žien a dievčat a musia s náležitou starostlivosťou znemožňovať, skúmať a trestať všetky úkony násila na ženách a dievčatách.”

  • Dohoda OSN o právach dieťaťa (1989) – zdôrazňuje, že sú štáty povinné uložiť „všetky adekvátne legislatívne, administratívne, sociálne a vzdelávacie opatrenia kôli ochrany dieťaťa od všetkých foriem fyzického a mentálneho násilia”,

  • Pekingská deklarácia a Platforma pre akciu A/CONf.177/20, kapitola I (1995) – ako prioritná otázka v oblasti rodinného násilia sa zdôrazňuje preskúmanie a revízia právnych predpisov a uloženie všetkých potrebných opatrení súčasne s vytváraním zodpovedajúcich mechanizmov na zabezpečenie ochranu od rodinného náslia pre všetky ženy, ktoré by sa podľa zákona malo považovať za trestný čin (t. 124-126),

  • Odporúčenie 1450 (2000) Parlamentného zhromaždenia Rady Európy o násilí na ženách v Európe – odporúča sa vytváranie európskeho programu boja proti rodinnému násiliu,

  • Odporúčanie 1582 (2002) Parlamentného zhromaždenia Rady Európy – povzbudzuje členské štáty „aby priznali, že majú povinnosť zamedzovať, skúmať a trestať akty násilia v rodine a zabezpečovať ochranu obetiam”,

  • Odporúčanie 2002 (5) Výboru ministrov Rady Európy o ochrane žien od násilia – definuje rodinné násilie ako „…násilie ktoré sa stáva v rodine alebo domácnosti vrátané fyzickej a psychickej agresie, emocionálneho a psychického tyrania, znásilnenia a sexuláneho obťažovania, incestu, znásilnenia manželov, stálych alebo občasných partnerov a nemanželských partnerov pre čin spáchaný v mene cti, obriezka pohlavných orgánov a inej tradičnej praxe škodlivej pre ženy, ako sú nútené sóbáše“ (čl. 1a),

  • Odporúčanie 1681 (2004) Parlamentného zhromaždenia Rady Európy „Kampaň za boj proti násiliu na ženách v Európe” – „Akútna podstata tohto problému musí prinútiť členské štáty Rady Európy, aby pozorovali násilie v rodine ako národnú politickú prioritu, aby sa tým zaoberali v širšom politickom rámci, za účasti vlády, parlamentu a občianskej spoločnosti. Členské štáty majú povinnosť pôsobiť pod medzinárodným právom, aby pôsobili s povinnou starostlivosťou kôli podnikaniu účinných krokov za ukončenie násilia na ženách, vrátané rodinného násilia a ochranu obetí. Ak si neprajú, aby boli považovaní za zodpovedných, štáty musia podniknúť účinné opatrenia zabránenia a trestania takých činností súkromných a aby ochraňovali obete.” (čl. 2),

  • Dohoda Rady Európy je najobsiahlejšia medzinárodná zmluva v tejto oblasti, prvým a jedinným regionálnym (európskym) právne povinným nástrojom v oblasti násilia na ženách. Dohoda sa vzťahuje na všetky formy násilia na ženách, vrátané násilia v rodine, ktoré neúmerne postihuje ženy. Základným cieľom dohody je ochrana žien od všetkých obmien násilia a prevenciu, stíhanie a odstránenie násilia na ženách a rodinného násilia. Okrem toho medzi ciele dohody patrí vypracovanie komplexného rámca politiky a ochranných opatrení a poskytovanie pomoci všetkým obetiam násilia na ženách a násilia v rodine, ako aj potláčanie všetkých tvarov diskriminácie žien a podporovanie skutočnej rovnosti medzi ženami a mužmi. Republika Srbsko dohodu ratifikovala 21.11. 2013.